C1: 8


(Rubrik:) Jäder sochn.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
F.         Hättinge ähr ett frelsze-
            hemman vnder her Clas Christierßon
G.        Vthsäde thet ena åhret                              7 7/8 tunna                            
H.        Vthsäde thet andra åhret                           5 5/8 tunna 
            Höö aff Stor engen folio 91                       <...>

            Til Hättinge ähr en vthfiäl j Edeby gerdet, fol. 102.
            Obrukat åker                                           2 1/4 tunna
            Höö aff engen ther samma städes             3 laß

NB.      Lunby brukar en vthiord
            som ligger j teghskiffte medh Hättinge både i
            åker och engh  men icke vthi vth fiallen3.
G.        Vthsäde til samma vthiordh thet ena åhret  1 1/8 tunna                            
H.        Vthsäde thet andra åhret                           1 tunna 
            Höö aff Stor engen                                   3 1/2 laß

            Norholm brukar här en
            vthiordh som ähr lijka j åker och engh medh
            denne öffwerskreffne vtjordh.            Notarum Explicatio
                                                                                              
I.          Lunby ähr et skat-
            tehemman.
K.        Vthsäde thet ena åhret                              8 la<ss>                           
L.         Vthsäde thet andra åhret                           9 1/4 l<ass>
            Höö aff renor                                           2 l<ass>
            Humblegårdh om 47 kupor.
            Päron och kiörzbärs trägårdh.  

            Lunby brukar en vtfiäl
            i Edeby gerdet, folio 104, och ähr bemältn5
            Södherengh. Vthsädhe aff bemälte fiel       2 1/4 l<ass> 
            Hård wals höö aff engen ther sammastä-
            des                                                           15 l<ass>

            Lunby brukar en vthiordh
            i Hyffwine, specificerat folio 116.

            Noch brukar Lunby en
            vthiordh i Hättinge, som här fram-
            för vth vijdere vtwijsas.

(Karttext:)

Betes hage til Lundby
Här möter Stenby
Moo iordh
Ler iordh
Här möter Alffuesta Jäger backa.                                            


1 9 tillskrivet med blyerts
2 10 tillskrivet med blyerts
3 D.v.s. utfjällen
4 10 tillskrivet med blyerts
5 fel för bemält?
6 11 tillskrivet med blyerts