C1: 80


(Rubrik:) Öster Rekarna.            
    

            Notarum Explicatio
              

1.         Gultebrun cronehemman  1, 9 öreslandh.
A.        Wästergierdet ett åhrs vthsäde        12 13/16 tunna
B.        Östergierdhet annat åhrs vthsädhe   12 11/16 tunneland                                                
            Ödesåker ibidem vthsädhe              17/32 tunna
C.        En hård wald engh till höö               4 laß
D.        En kalfhaghe.

            Detta hemman hafuer en engh
            wid Slaghesta, littera F, folio 75,
            till höö                                            10 laß
            Jbidem en engh, littera G, folio 75,
            till höö                                            8 laß
            Jbidem en ekebacke, brukas till en beteshage, littera G.
            Detta hemman hafuer en engh i
            Storengen widh Ährna, littera N, folio 77,
            till höö                                            20 laß

            Detta hemman Gultebrun hafuer ingen
            skogh eller vthmark, ey heller några andra
            lägenheeter som hemmanet i någen
            måtte förbättra kan.


(Karttext:)

Äckersta ägor proxime.
Hårdwaldz engh
Dungh iordh
Hälletorps äghor proxime
Leeriordh
Örr leeriordh
Leer iordh
Måsta äghor proxime
Öriordh
Betes haghe
Tompte hage.