C1: 81


(Rubrik:) Klåster sochn           
    

            Notarum Explicatio
              

            Äckersta cronehemman 1                          6 1/2 öresland  
A.        Wästergierdet ett åhrs vthsäde                   13 1/2 tunneland                                                
B.        Östergierdhet [littera] annat åhrs vth sädhe 13 tunneland                                                
D.        En hårdwaldz engh till höö                         30 laß
C.        En betes haghe.

            Detta hemman hafuer en hårdwaldzengh i Stor-
            engen, littera M, folio 78, till höö               30 laß
            Jbidem en engh till höö                              3 laß
            littera L, folio 78.
            Detta hemman hafuer en lijten teegh i betes hagen, littera H,
            folio 78, huilken och fins annoterad wid Slagesta,
            folio 75, littera H.
            Detta hemm<an> hafuer en engh i Storenghen wid Slaghesta,
            littera H, folio 75, till höö                          6 laß
            Detta hemman hafuer sitt mulebete vthi Löten medh
            Ährna och Torsilla, effter nöd torfften, men ingen skogh.


2.         Lööt stufuan, ett litet cronetorp, ähr intit skattlagt
K.        En wret vthsädhe                                      1 3/32 tunnelandh  
L.         Noch en wreet vthsädhe                          3/8 tunneland


(Karttext:)

Betes haghe
Glömmesta äghor proxime.
Leer jordh
Leer jord
Godh hårdhwaldz engh
Leeriord.
Leer jord
Hältorps äghor proxime.
Leer jordh
Gultebruns ägor proxime.