C1: 85


(Rubrik:) Klåster sochn.           
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Slaghesta hemman 2, vthiordh 1.   
B.        Östergierdhet ett åhrs vthsädhe              23 tunneland
C.        Wästergierdhet annat åhrs vthsädhe       23 1/2 tunneland
D.        En hårdwaldz engh till höö                     20 laß
E.         En star waldz engh till höö                     4 laß
            Jbidem [en] ett engestycke af bemälte teegh,
            brukas till en beteshaghe till höö             1 laß
            Denne ofuanbemälte by Slageste hafuer en engh
            i Storenghen, littera F, folio 73, till höö  30 laß
            Jbidem en wreet, littera Ij, folio 73,
            vthsädhe                                               2 1/4 tunneland
            Jbidem en beteshaghe, littera D, folio 72.
            En beteshage, littera V, folio 78.

1.         Cronehemman jbidem 1                        6 1/6 öres landh
            hafuer i byemåll 37 alnar bred åker.
            Vthsäde i Östergierdet, littera B            11 1/2 tunneland
            Vthsäde i Wästergierdhet, littera C        11 3/4 tunneland
            Hårdwaldz höö i engen, littera D till       10 laß
            Starwaldzhöö i engen, littera E, till         2 laß
            En tofuigh hårdwaldz engh i Stor engen,
            littera F, folio 73, till höö                       15 laß
            Jbidem en wreet, littera Ij, folio 73,
            vthsädhe                                               1 1/8 tunneland

2.         Cronehemman jbidem 1                        6 1/6 ores land1
            Detta hemman ähr i alle commoditeter och lägen-
            heeter lijka stor med numero 1.

3.         Cronevthiordh jbidem 1                        4 örtugeland
            Denna vthiord brukas in medh bysens ägor och ingen
            weet berätta huar hon ähr belägen, derföre kundhe
            hon här intit specificeras.

            Till Slaghesta ähr inghen skogh eller vthmark.

F.         En hård waldz engh till Gultebrun, numero 1,
            folio 70, till höö                                     10 laß
G.        Jbidem en starwaldz engh till
            Gultebrun, numero 1, folio 70,
            till höö                                                   8 laß
            Jbidem en ekebacke, brukas till
            beteshaghe, littera G, folio 70.
H.        En engh till Äckersta, numero <1>,
            folio 71, till höö                                     6 laß


(Karttext:)

Ährna äghor tagha här wid.
Brukas till betes haghar.
Leeriord
Star waldz engh.
Hårdh waldz engh
Dungh jordh.
Leeriord
Tompte hage
Tomptehage.
Slaghesta ägor proxime.
Leer jordh
Leer jordh
Leer jord
Hårdwaldz engh.
Leer iord
Dungh iord
Leer jordh
Leer jord
Scala ulnarum.


1 D.v.s. öresland