C1: 86-87


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.           
    

(Notarum Explicatio:)
              

A.        Ärna hemman                                        3
            ähre lijka store i alle lägenheeter   
B.        Östergierdet ett åhrs vthsädhe till hele byen                             34 1/2 tunneland
C.        Wästergierdet annat åhrs vthsädhe                                         33 tunneland
D.        En wreet vptagen af Jäghare backen, vthsädhe till heele byen  2 1/4 tunneland
E.         En wreet till heele byen och sås med Öster gierdet, littera B   3/4 tunneland      folio <...>
F.         En hårdwaldz engh till heele byen, till höö                               90 laß
G.        En hårdwaldz engh till höö                                                      30 laß
H.        Sanck kiärr engh till höö                                                         60 laß
            
            Denne by hafuer en engh i Storenghen, littera P, folio 78,
            till höö                                                                                   30 laß
            Jbidem en engh, littera Q, folio 78, till höö                             30 laß
            Jbidem en engh medh ekeskogh, littera R, folio 78,
            huilken ähr lagd till en beteshaghe, effter det hon
            ähr myket steenigh och skoghgången.
            Jbidem en hårdwaldz engh, littera S, folio 78, till höö              15 laß

1.         Cronehemman jbidem      1                  6 öreslandh
            hafuer i byemåll 6 stänger.
            Vthsäde i Östergierdet, littera B                                             11 1/2 tunneland
            Vthsäd i Wästergierdet, littera C                                            11 tunneland
            Vthsäde i wreeten, littera D                                                    3/4 tunneland
            Vthsäde i wreeten, littera E                                                    3/4 tunneland
            Hårdwaldzhöö i engen, littera F,        till                                 30 laß
            Hårdwaldzhöö i engen, littera G,       till                                 10 laß
            Starwaldzhöö i enghen, littera H,       till                                 20 laß
           
            Detta hemman hafuer engh i Storenghen, littera P,
            folio 78, till höö                                                                     10 laß
            Jbidem en hård waldz engh, littera Q, folio 78, till höö            10 laß
            Jbidem en hård waldz engh, littera S, folio 78, till höö              5 laß

2.         Cronehemman jbidem      1                  6 öreslandh
            Detta hemman ähr i alle lägenheeter lijka medh numero 1.

3.         Cronehemman jbidem      1                  6 öreslandh
            Detta hemman ähr i alle commoditeter quo ad qualitatem
            et quantitatem lyka medh numero 1.
I.          En kalfhaghe till heele byen i Ährna.
K.        En betes haghe.
L.         En betes haghe.
M.        Ett suedh.

N.        En hårdhwaldz engh till Gultebrun, numero 1, folio 70,
            till höö                                                                                     20 laß
O.        En engh till Hältorp, numero 1, folio 74, till höö                          4 laß

            Till Ährna ähr gått fiskewatn bådhe i åen, såsom och
            om wåren vthi en sanck dya eller måße, tijt fisken
            stijger till leekz om wåren. Jtem hafuer och Ährna
            gått mulebete i Löten medh Torsilla, men ingen skogh meer än Jäghare platzsen,
            huilken ähr dhem aldheles förbudhen, widh 40 marker att hugga en quist sedhan mera.


(Karttext:)

Sanck kärr engh eller dya
Här ähr en sanck dya eller måße som watnet stå mäst heela åhret, och fijsken stijger här till leekz om wåren.
Sanch dybotn. Slätt betes waldh
Betes haghe
Slättwaldh
Jäghare platz
Jäghare platz.
Leer iordh
Klippebergh.
Leer jordh
Slätt hårdh waldz engh.
Leer jordh
Leer jord.
Leer jordh
Leer jord
Leer jord
Ör jord
Ör jord
Leer iord
Leer jord
Leer iord
Leer jord
Leer jordh
Leer jordh
Kalf haghe full medh steen och ekeskogh
Leer iordh
Här tagher Ährna ängh widh.
Scala ulnarum.
Leer jordh