C1: 89


(Rubrik:) Klåster sochn.          
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Glömmesta hemman     2, vthiordh 1.
B.        Östergierdet ett åhrs vthsädhe till hele byen   24 tunneland
C.        Wästergierdhit annat åhrs vthsädhe               15 1/2 tunneland
D.        Lillegierdhet, sås medh Wästergierdhet,        4 3/4 tunneland
E.         En hårdwaldz engh till heele byen till höö      120 laß
F.         Åker jbidem till heele byen, vthsädhe           1 1/16 tunnelandh

1.         Cronehemman jbidem 1    5 öreslandh.
            hafuer i byemall1 36 alnar.
            Vthsädhe i Östergierdhet, littera B               12 tunnelandh
            Vthsädhe i Wästergierdhet, littera C             7 3/4 tunnelandh
            Vthsädh<e> i Lillegierdhet, littera D             2 3/8 tunnelandh
            En hårdwaldz engh till höö, E                       60 laß
            Åker jbidem, vthsädhe, F                             17/32 tunnelandh
G.        En kalfhaghe.

2.         Cronehemman jbidem 1    5 öreslandh.
            Detta hemman ähr i alle lägenheeter lijka medh
            numero 1.
H.        En kalfwehaghe.
            Cronevthiord jbidem        1, 2 öres och 15 penning land.
            Denna vthiord brukas af numero 1 och numero 2 här
            i Glömmesta och ähr aldheles delat gårderna emällan
            så att ingen weet huru stor hon ähr.
            Denne by hafuer inghen skogh eller vthmark meer än
            på Torsille lötan.


(Karttext:)

Slätt betes haghe
Slätt betes haghe.
Här tagha Hättersta äghor widh på denna sijdan.
Öriordh
Jäghare platz
Dungiord.
Öriord
Öriordh
Ör iordh
Godh slätt doch tofuigh hårdwaldz engh
Leer iordh.
Öriord
Leer iordh
Giertre äghor proxime.
Öriordh.
Godh slätt hårdh waldz engh.
Oriordh2.
Leer iord
Leer iordh
Skeenesta äghor proxime.
Äckersta äghor proxime.
Swart mylla.
Scala ulnarum.


1 D.v.s. bymål
2 D.v.s. örjord