C1: 94-95


(Rubrik:) Öster Rekarna.        Klåster sochn.          
    

            Notarum Explicatio
              

A.        Hättersta skattehemman 1      9 öreslandh
B.        Norregierdet ett åhrs vthsädhe                  10 3/8 tunneland
C.        En wreet, sås samma åhr                          1 1/2 tunneland
D.        Södregierdet annat åhrs vthsädhe             13 1/4 tunneland
E.        En wreet, säs1 med Södregierdhet             2 1/16 tunna
F.        En hård waldz engh till höö                        50 laß
G.        En betes hage
H.        En betes haghe
I.          En kalf haghe
K.        Humblegårdh till 180 stengher.
L.         En kyrsebärs trägård.
            Detta skattehemmam hafuer ganska
            ringha skogh och vthmark och sedhan
            ingha andra legenheeter.


M.       Cronovthiord  1        1 örtughelandh
            och ähr en hårdwaldzengh till höö       6 laß
            Den vthiordh lydher till Jertre, numero 1,
            folio 81.
N.        En hård waldz engh till Jertre,
            numero 1, folio 81, till höö                 16 laß


(Karttext:)

Löött
Hårdh waldz engh
Leerjord.
Slätt beteshaghe
Hårdh waldz engh
Leer jord
Ör jord
Ör
Öriord
Här tagher Lööntorps ä<go>r widh.
Leer jord
Hårdh waldz engh.
Leer iord
Leer iordh
Leer jord
Öriordh
Betes<hag>he medh berg<s>backar och någen <s>kogh
Här näst intill tagher Giertre ägor widh.
Leer jord
Leer jordh                         
Leer jord
Scala ulnarum.


1 D.v.s. sås