C1:Register 1


Register
öfwer boken I1 af Södermanneland, giordt den 19 januarij 1701.


Härader                  Sochnar               Byar                                 Folio

Östre Rekarne         Jäders sockn
          Swinlunda                                     2
                                                                      Jädersby med en kyrko jord1        3
                                                                      Uggelstuga                                    3
                                                                      Fässlinge                                       4
                                                                      Nyby med en åkerfjäll till Räfstad  5
                                                                      Dannmarck                                   6
                                                                      Axby                                            7
                                                                      Hättinge                                        8
                                                                      Lundby                                         8
                                                                      Stoorengen                                   9
                                                                      Steenby med urfjellar til Lundby    10
                                                                                          och Hättinge
                                                                      Steenbytorp                                  10
                                                                      Hyfwinge                                      11
                                                                      Häsleby                                        12
                                                                      Lönneberg                                    13
                                                                      Huseby med ängstegar til Eke och 14
                                                                                  Lundbytorp
                                                                      Eke                                             16
                                                                      Hårsholma                                   17
                                                                      Oxlööt                                         18
                                                                      Ängstegar till Oxlöt Och Jäders prästgård 20

                                     Kiuhla                      Himmelsända                              21 
Anno 1645 Jacob Christopherßon                  Biörndahlen                                 21
Stenklyft afmätt de här specifice-                     Kiuhla långeng hvari deltaga Himmels-   22   Carlåker och
rade heman i Jäders och Kiuhla sochnar                        ända, Hässleby, Aspestad,                 Älfvi   
                                                                                                                Kiulstad, Jaltestad, Ytter-
                                                                                                                stad, Blackstad, Hestånga       
                                                                      Aspestad                                     24
                                                                      Kiuhlestad                                   25
                                                                      Hieltestad                                    26
                                                                      Blackstad                                    27
                                                                      Kiulabyn                                     28
                                                                      Böle                                            28
                                                                      Kiulabyns eng                              30
                                                                      Östertårp                                     31
                                                                      Westertårp                                  32
                                                                      Wijby ängh                                  33
                                                                      Wijby byn med ägor til Præstegården 34
                                                                      Kiuhla præstegård                        ibid.
                                                                      Heestånger                                   36
                                                                      Kårptorp                                      36 
                                                                      Skomakaretårp                             36 
                                                                      Åhstorp                                        36
                                                                      Ählewijk                                       37
                                                                      Karlåker                                       37
                                                                      Bärga                                           38
                                                                      Ramshammar                                39                                                                                                                       

Östre Rekarne          Ährla                     Swarfwaretorpet                           41
                                                                      Fagerwijk                                     41
                                                                      Hambra                                        43
                                                                      Kroberga                                      43
                                                                      Holmstamyran och Tornresartorp  44
                                                                      Slytan                                            45
                                                                      Nafwerkierr2 med en äng till Spånga 45
                                                                      Spånga                                          46
                                                                      Söderspånga                                  46
                                                                      Åttingen sampt Ärla kyrckia           46
                                                                      Rysinge med ängar til Hambra och Åttin- 48
                                                                                  gen
                                                                      Nääs                                            49
                                                                      Biursätter                                     49
                                                                      Träskaten                                     50
                                                                      Törnemosewad och Gubbklinten   50
                                                                      Aspedal                                        51
                                                                      Knutsteen                                     51
                                                                      Wannetorp                                   52
                                                                      Trumpevad                                   52
                                                                      Ahlekierr                                      52
Anno 1647 lantmätaren Johan Larßon Grott
afmätt de här specificerade byar
i Ährla och Husby sochnar
                                      Huseby                   Ökna med en frälse utiord til Rosendal 53
                                                                       Hålsta                                          55
                                                                       Lötstufwan                                   56
                                                                       Diupedahl                                    56
                                                                       Huseby prästegard = Bysinge       57
                                                                       Åttinge                                         58
                                                                       Huseby sampt kyrckian                58                                                                                                                                    Husebytårp                                  58
                                                                       Onnesta = Önsta                          60
                                                                       Löfåsen                                        61
                                                                       Tunbindaretorpet                          61
                                                                       Bårgetårp3                                    61
                                                                       Almby                                           63
                                                                       Måsstorp                                      63
                                                                       Brotorp                                         64
                                                                       Ekenääs                                        64
                                                                       Holmsiötorp                                  64
                                                                       Skogstorp                                     65
                                                                       Helleby = Rynningsberg                 66
                                                                       Wreta                                            67
                                                                       Backa, Skomakaretorpet,
                                                                       Fogelsund, Westangråtorpet           68

                                      Clåster                    Eskilstuna ladegård                         70
                                                                       Eskelstuna stadz egor                     71
                                                                       Grimstorp, Bryggaretorpet              72
  Östre Rekarne        Clåster                    Söderengstorp, Trummeslagaretorp,
                                                                       Årsta Karinstorp, Silfwergrufwetorp 72
                                                                       Åkeby                                             73
                                                                       Wallby med ägor til Hälgestad          75
                                                                       Hälgesta                                          76
                                                                       Måsta                                              77                                                                                                                                Edsta                                               79
                                                                       Gultebrun                                         80
                                                                       Åkersta4                                           81
                                                                       Löötstufwan, oskatlagt crontorp        81
                                                                       Narieholmen5, Eskilstuna stadz eng   82
Öster och               Klaster6 och Forss Storengen med åtskilliges engstegar 83    till Åhrby, Edsta, Wallby,
Wester Rekarnes                                        Håltorp                                           84    Åhrsta, Häljestad,
                                                                       Slagesta med ägor till Äckersta            85    Forss, Prästegården, Måsta
                                                                                     och Gultebrun                              och Slagestad
                                                                       Ährna                                             86
                                                                       Stoorengen wid Slagesta                 88    til Slaggesta, Ärna,
                                                                       Glömmesta                                     89    Äckersta, Hältorp
Anno 1646 lantmätaren Johan                        Skenesta                                        91    och Gultebrun                 
Larßon Grott afmätt de                                    Åhrsta                                            92
här specificerat byar i Closter,                          Jertre                                             93  
Wallby, Hamarby, Sundby                               Hättersta med en utjord til Jertre         95 
och Stenqvista sochnar                                     Lööntorp                                       96
                                                                        Saal ned en äng till Gåttskjäl           97
                            Klåster och Hammarby Diursta med en utjord til Lilla Tydö 99
                                                                        Dufwetorp                                    100
                                                                        Röcksta                                        101
                                                                        Skifftinge                                      104
                                                                        Gåttskiäl med en utjord til Dufvetorp 103
                                                                        Balsta                                            105
                                                                        Gredby med en krono utjord til              107  
                                                                                                    Balsta och frälse utjord i Röcksta
       
                                                                        Upsahlahalsen med skatteutjord        108
                                                                                                                              til Röcksta
                                                                        Ånsöija                                          109
                                                                        Quinnersta                                     111
                                                                        Nårrtorp                                        112
                                                                        Hagnesta med en hage til Dufvetorp    113
                                                                        Svijesta                                          115
                                                                        Hangnesta utjord med en äng            116
                                                                                                  til Qvinnersta
                                                                        Södre Rödmåsen med ägor til Grönsta 117
                                                                        Grönsta med utjord til St: Tidö             119
                                                                        Rödmåsen                                      120
                                                                        Rosaretorp                                     121
                                                                        Hulghelsta uteng                             124
                                                                        Hulghelsta                                      123
                                                                        Snåppetorp                                    125
                                                                        Wijlesta                                         126
                                                                        Snåppetårps engh                          128

Östre Rekarne          Walby                  Walby gillegården sampt kyrckan  131
                                                                        Præstegården                                132
                                                                        Gundband                                     132
                                                                        Tärby                                            133                                                                                                                                Wallby och Hammarby  Jngesby med ägor til Stora Tidö,  
                                                                         Wallby, Grundby och Ramsten        
                                                                         Stora Löfhulta                               135
                                                                         Wickelby                                      136
                                                                         Lund                                             137
                                                                         Mählsta en äng til Gundband          139
                                                                         Röslinge                                        140
                                                                         Åkerby                                         141
                                                                         Grundby                                       143
                                                                         Kullersta                                       144
                                                                         Soolby                                          145
                                                                         Heenesta med en utiord till Kålsta  146
                                                                         Kumbla                                         147
                                                                         Wiggby                                         148
                                                                         Kåhlsta                                         149
                                                                         Soolby eng                                   150
                                                                         Kålsta eng                                    151
                                                                         Kråcketårp med ägor til Wiggby   152

                               Hammarby           Stora Tijdöhn                                154
                                                                         Lilla Tijdöhn                                  156

                             Sundby och Walby  Hyggby med en skatte utiord til Grundby och
                                                                                                  ägor til Tärrby och Åkerby
                 159

                               Steenquista           Præstegården sampt kyrckian        162
                                                                         Nyby                                            163                                                                                                                                  Myrtorp                                        164
                                                                         Frölunda                                       165
                                                                         Ballsta                                           166
                                                                         Lööt                                              168
                                                                         Grinda                                           dito
                                                                         Ulfhagen                                        169
                                                                         Sättra                                            dito
                                                                         Kolunda med ägor til Löt och Prestg<å>rden 170
                                                                         Örsta eng                                      172
                                                                         Torrsätter                                      173
                                                                         Biörsätter samp<t> eng till Helleberg dito
                                                                         Helleberge                                     174
                                                                         Quarnetorp                                    176                                                                                                                              Örsta                                             177
                                                                         Kiälbro med ägor til Ökna och preste- 178
                                                                                     gården
                                                                         Kiälbrotorp                                   180

Röhnöö                   Runtuna               
Eneby                                           182
                                                                         Jnneberga                                      185
Landtmätaren Anders Samuels-                         Glåttran                                         186   
son afmätt de här specificerade                          Österberga                                    188    
byar i Runtuna, i Svartuna,                                 Skiälby                                          189  
Spelevik och Ludgu soknar,                               Broby                                           190   
anno 1645.                                                        Præstegården                                192
                                                                         Myra                                             193
                                                                         Alby                                              194
                                                                         Granesta                                        195
                                                                         Ekeby                                            196
                                                                         Westerberga                                  197
                                                                         Åkra                                              199
                                                                         Söörby                                          200
                                                                         Nårby                                            201
                                                                         Onsberga                                       203
                                                                         Hesthagen                                      204
                                                                         Sättra                                             204

                               Swartuna             
Ekeby                                            205
                                                                         Uddeby                                          206
                                                                         Säby                                               208
                                                                         Berga                                              209                                                                                                                                Nälberga                                         210
                                                                         Wässby                                           212

                               Spelewijk            
Öbron7                                            205
                                                                         Hampewijk                                     dito
                                                                         Stora Kalmyra                                215
                                                                         Grinda                                            216
                                                                         Wijby                                             dito
                                                                         Håkenstad                                      220

                               Ludgu                 
Krokelang8                                     217
                                                                         Lund                                              dito
                                                                         Ånsund                                          218
                                                                         Pänningby                                      220
                                                                         Bysiö                                             221
                                                                         Långsbro                                       dito
                                                                         Westermalma                                 223
                                                                         Ön                                                 224
                                                                         Söder ock Nårr Transätter             225
                                                                         Östermalma                                   226
                                                                         Totorp                                           228
                                                                         Kårtorp                                         229
                                                                         Öbron                                           213
Röhnöö                    Ludgu                      Ludguby                                        230                                            
                                                                         Stacketorp                                    232
                                                                         Knåback9                                     dito
                                                                         Wreta                                           233
                                                                         Bölsättra                                       dito
                                                                         Dahl                                              235
                                                                         Skinnaretorp                                 dito
                                                                         Torpesta                                       dito
                                                                         Nääs                                             236
                                                                         Rågålswijk10                                 dito
                                                                         Tywijk                                          237
                                                                         Siögedahl                                      dito
                                                                         Juresta                                          238
                                                                         Store Steene                                 239
                                                                         Fråska                                          240
                                                                         Hult                                              dito
                                                                         Rysinge                                         241
                                                                         Alspa11                                         242
                                                                         Löten                                            244
                                                                         Blacketorp                                    dito


År 1893, januari, är denna kartebok med led-
ning af hennes register invänterad och full-
ständig befunnen, annoterat protokollet

                                    H.M. Kruuse


1 med en kyrko jord tillagt av annan hand. Även andra anmärkningar i registret har tillagts av andra händer; noteringar om detta kommer inte att göras i det följande.
2 D.v.s. Näverkärr
3 D.v.s. Bärgatorp
4 D.v.s. Äckersta
5 D.v.s. Närjeholme
6 D.v.s. Kloster
7 Före Öbron tillagt Ludgon, efter se Ludgo socken
8 D.v.s. Kryckeläng
9 D.v.s. Knåbäck
10 D.v.s. Rågälsviken
11 D.v.s. Aspa