C10:015


(Karttext till karta på C10:014
C10:015,
C10:016 och C10:017 mer text
C10:018 karta inägomarken mm
)

Charta Beskrifning
    öfwer
Dahlby uti Hölebo härad och
Wästerliung Sochn

Dahlby. Båhlby af 3ne stycken halfwa hemman,
hwarutaf Opgården ½ Crono Skatte- har för detta warit
frälsehemman, samt af Öfwersten, sädermera Kongliga
Rådet och Praesidenten högwälborne Herr Grefwe Jacob
Spens i byte til Konglig Mayestät och Cronan opdragit;
och fördenskuld nu til ref- och skattläggning beordrat.
De andra bägge hemmanen äro gamla frälse un-
der Riks Rådet högwälborne Herr grefwe Nils Gul-
denstiernas possession; alla af lika tegebrott och
Båhlstada rätt, undantagandes i ängen tompterna
Desse hemman äro affattade åhr 1693, men Chartan
nu mera emot ägorna nogare jämnförd, proberad,
och utrecknad, samt lägenheterne befundne af föl-
jande wilkor.

   
     Åker                                                        A                        B                          C
Södra giärdet (inom klammer:)                 Opgården              Millangård          Nedergarden
{Högländ, lättjord i 2 graden          4        Tunnor Cappar1  Tunnor Cappar1  Tunnor Cappar1
{Wälbelägen och af lätt samt
{lerblandat lättiord, kan för
{den manglande giödslen skuld
{ey högre ansees än i 2. graden    17.28
{Sand och Moojord 4 graden        2-16

Norra giärdet (inom klammer:)
{Sidländ och wälbelägen leer-
{blandad lättjord 2. grad               20.28
{Grund-sand-moo- och
{flarn jord 4 graden                       11.16
    56 24/32 tunland hwaraf belö-
    per til hwartera                                       18   29 1/3          18   29 1/3           18   29 1/3

______________________________
1) lass står även i denna rad, men redovisas inte på denna sida