C10_016

(Karta i flera delar:
C10_014 Kartbild
C10_015
Text
C10_016 Fortsättning av text från C10_015
C10_017 Text
C10_018 Karta inägomarken)

                                                                 
A                        B                         C
                                                                Opgården            Mellangården     Nedergården
                                                                Tunnor Cappar  Tunnor Cappar  Tunnor Cappar
                                              Transport    18      29 1/3       18      29 1/3        18     29 1/3
(Text inom klammer:)
     Aparte hopar och täppor til A
    {Enhagsåkrarne af lättjord 2 grad         -        20
    {den öfrige delen häraf är
    {anlagd til humle- och Trägård
    {Smedztäpporne af lättjord 2 grad       1        10
    {Dito af sand och mojord 4 graden      -        16
    {Hagtäppan  fuller af god ler-
    {jord, men nog mager och därföre
     ansees som hafreland i 4 grad             2        16
     Den öfrige delen 1 tunland 4 capland
     består af sämbre jordmån, och
     behöfwer alternative hwila, samt
     således icke beräcknas.
(Text inom klammer:)
     Aparte hopar och täppor till B.
    {Kiörkhopen af lättjord                                                     1        9
    {Sand och moojord                                                            1        6
    {Hagtäpporne sammaledes                                                1        3
    {Dito hagtäppor                                                                 1
(Text inom klammer:)
     Aparte hopar och täppor till C.
    {Kiörkhopen god lättjord                                                                         -1      28
    {Smedztäppan dito                                                                                    1      16
    {Hagtäppan mojord                                                                                   1      10
                                                                23    27 1/3            23    14            22     20
                                                            ______________________________________ 
                          Men årligen hälften       11    30                 11    23             11    10

    Ängiar och Hööbohl       
    Så wähl efter åboernes berättel-
    se som egit ompröfwande i medell-
    måttige åhr
(Text i marginalen:)
Dahlby
aeng 1/4 mil från        {14 1/4 tunland side och kiärwall på
Byn                             {Gillbärga ägor à 2 lass                     29
Musön 1 mil från        {11 ½ tunland god hårdwall 2 lass    23
Byen wid Saltsiön       {1 1/8 tunland sämbre dito ½           9/16 
på Cron allmenningen                        _____________________________________
                                            52 9/16        11    30                11    23              11    10 

(Text i högra spalten:)
                                                                    A                B                   C
                                                                  Opgården   Mellangården   Nedergården
                                               Transport
                                                52 9/16
(Text i marginalen som gäller
uppgifterna inom klammer:
)
Ängen tomp-terne 3/4 mil
från Byen belägne
    {28 tunland hårdwall à 1 lass tunnlandet    28 lass
    {uti hwilken del Opgården rå-   
    {der til hälften emot frälse-
    {hemmanen och således                          14                7                7
    {24 1/4 Tunland mager och måsig
     hårdwall à 1/4 lass tunnlandet   6 1/16

    Desutan äga desse hemman
    några ängsfiällar, Nårrbyte-
    garne kallade, uti commune
    ängen Mångmans kiärret.
    hwilka uti förbemälte Charta
    ey stå noterade, men impor-
    tera dock årligen mäst kiär
    och starrwalls höö                       6
    Sammaledes 2ne stycken gräs-
    hagar öster om Byen wid
    Gillberga giärde och Huus
    Biörka hage belägne, hwil-
    ka då icke eller blifwit an-
    gifne och uptechnade, hwa-
    rest inbärgas godt sidewals
    höö til                                          4                                                        
                      Höö fast 69 lass                       23             23             23  
                                            ___________________________________
                                            Tilsammans      37              30             30
    Tre stycken större och mindre beteshagar för 6 nöth
    til hwarthera gården       

(Texten fortsätter under C10_017)
_____________________________
1) Överstruken siffra 9