C10:017


(Karta i flera delar:
C10:014 Karta utmarken
C10:015
Text
C10:016 Fortsättning av text från C10_015
C10:017 Text
C10:018 kartbild inägor, ängar
)

(Text som fortsätter från C10:016:)

desse hemman äga sin egen afrösade skogsmark,
hwilken är merendels bergig med smått wärke
til wed och giärdzlefång, men timmer als intet.
Muhlbete därpå nödtorftigt.
Fiskie för ängens Musööns strand i Saltsiön med
notedrägten och nättjande, fuller af god lägenhet
men kan för dess långa aflägenhet icke som sig
borde nyttjas.
Humblegård til hwarthera 100 stänger.

                        Mårten Johan Rivell

Föregående Charte Beskrifning som Jngeniör Ri-
vell författat, och hwaruppå 1727 åhrs skatt-
läggning sig grundar, är jämte skattläggningen
från Kungliga Cammar Collegio til Kungliga lantmätery
Contoiret /inkomen/ warandes denna afskrift med origi-
nalet aldeles enligt och lika lydande som här-
med attesteras. Stockholm den 27 Novemer 1733.
                                Benedictus Sahlner

(Text på högra sidan från 1693:)

(Överskrift:)
Hölebo härad

                {A. Salig jungfru Ebba Gyllenstiernas för detta Allodial
                {    frälsehemman 1 som nu Konglig Mayestät och Cronan, af öfwerst-
Dahlby    {    leutnanten af Drabbanterne Wälborne herr        Spentz
                {    vnderdånigst föreslåås och updrages.
                {B. Sahlig herr Jöran Gyllenstiernas arfwingars frälsehemman 1
                {C. Samma herrskap tillhörigt, frälsehemman    1

(Notis i marginalen, gäller no I-III)
Desse äre mäst nya                  }
åkrar, svag i mangell af           }
gödzell, stundom måste hwila }                                                A                    B                  C
                                                                                                  Åker  Eng      Åker Eng       Åker Eng
I. Lagom starck och djup, sampt wählbelägin åkr  20 14/56   Tunnor Lass  Tunnor Lass  Tunnor Lass
II. Jämbn flåt och lagom starck flarnjord              14 7/56
III. Högländ och lätt graan och talljord                 3 40/56
IV. Lagom starck och jämbn graan och eenjord  16 31/56
V. Lett graan och eenjord                                      2 20/56
        57 tunnland 
        Fördelningen effter stångtalet                                          19                  19                 19

(Text i marginalen som hör till följande avsnitt:)
Nota af figuren Numero VII är en lyten
smal rimsa så när 108 alnar lång ok 12 alnar bred
lemnatt bonden obruckat till
humblegårdz anläggiande.
den lilla triangeln Numero VII är
bondens kåhltompt

VI. Medellmåttig starck tall och biörkjord                            3 20/56
VII. Starck och sköön graan och eenjord                              1 4/56
VIII. Jämbn flåt talljord                                                                                48/56
IX. Jämbn flåt flarnjord                                                                                1 4/56
X. Medelmåttig starck graan och eenjord                                                     1 20/56
XI. Flarn och dyjord                                                                                                           1 7/56
XII. Lagom starck graan och eenjord                                                                                 1 20/56
XIII. Legom1 starck och skönjordemån                                                                                44/56
XIV. Lätt jord af steengruus                                                  44/56                                                  
                Summa på hwardera gårdens åker                        24 12/56         22 16/56        22 15/56
                här af är åhrlige i bruuk halfparten                       12 6/56           11 8/56          11 15/112

Dahlby Engen                      XV 13 4/7 tunnland kerrwald           á 3 lass    40 5/7
Muusöön ligger 1 myhl  }  {XVI. 10 tunnland hård och sydwald á 2 1/4 lass 22 ½           
Jfrån byn utj Saltsiön      }  {XVII. 1 1/4 tunnland hårdwall         á ½ lass        4/7
på Sochne allmenningen }

Tompterne, liggia     }    {XVIII. 27 4/7 tunnland hårdwald á 1 lass 27 4/7
3/4 Myhl fråån byyn}    {XIX. 6 1/7 tunnland hårdwald     á ½ lass 3 1/14 
söder ut på Sochen   }    {XX. 16 5/7 tunnland hårdwald     á 1/4 lass 4 5/28  
allmenningen                       
                                        98 17/28 lass
            Fördelningen emellan gårdarne                                32 7/8            32 7/8            322

(Anteckning i marginalen som hör till siffrorna XX1 till XXXII inom parentes:)
Hagar och tompter
    {XXI. Kalftompt af sydländ wald, för 2 kalfwar                                  } A.
    {XXII. Moo och een skougs wald af små ättehögar för 2 stycken fåår}
    {XXIII. Merendels slätter, sampt små granskoug: för 3 koor              }
    {XXIV. Släter sydländ wald för 2 koor                                                }
    {XXV. Släter moowald kan föda 2 koor, kommer B. C. till
    {XXVI. Af moomarck och små ättehögar med enskoug.} B.
    {XXVII. Sydländ trind starrwald, kan föda 3 koor          }
    {XXVIII. Samma slags wald för 1 koo                            }
    {XXIX. Släter trinstarrs drooar och moowald, för 2 koor. } C
    {XXX. Berg och steenwald med små granskoug för 1 koo }  -
    {XXXI. af små eenskoug och ättehögar kan föda 1 kalf     }
    {XXXII. Af trind starrwald, små gran och wydeskoug 4 kalfwar }B. C.

Muhlbete på vtmarcken nödtorfftigt. Men skougen som består af
tall graan och lytet löfskoug, sampt småt timber finnes på
näst föregående blad antecknat och beskrefwin.
Fiskie för dess land och strand wed Muusön, med notedrächter och
nätiande, fånges ströming om wåren, sampt fiällfisk andre
tyder på åhret, när lägenheet gifs för den långa wägen att
brukat, är äfwän nödtorfftigt. Humblegård 100 stänger hwardera gården
Räntan på den första gården A. efter Methoden

    Åkren á 5 korn               24 : 16 : 12    }
    4 lass eng á 3/4 daler...    3 :  -  :  -       }
    Fiskie                               1 :  -  :  -       } 30 : 2 : 12 Sölfwer mynt
    Skogen                             1 : 16 : -       }
    Muhlbeete                        -  :  2 :  -      } 
                                                                     Anno 1693 Mätt af
                                                                     Erik
                                                                     Agneri

_______________________________
1) fel för lagom         
2) Siffra dold av lagningsremsa