C10:019


(Överskrift:)
Holebo häradh

Klacka frälsehemman ½, Salig herr Claes Hörn, bytt ifrån
Kunglig Mayestät och Cronan 1620, och nu possideras aff herr Turo
Bielke, vnder dess sätegård Öhrbooholm, detta hemman har när
skrefne wilkor och lägenheeter nembligen
                                                                                                         A           
                                                                                                 Åker       Eng
                                I. Stark biörck och graanjord    1             Tunnor   Lass
                                II. Starck biöörk och granjord   3 8/56
                                III. Lyka jordemån                     2
halfparten med B.   IV. Samma slag jordemån              20/56
                                    Summa    6 28/56
                                Dett ständige bruket är halfparten             3 14/56

                                {5. 7 5/14 tunnland kerrwald á 2 ½ lass    18 4/28
                                {6. 3 3/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass    4 23/28
B: eger halfparten    {7. 1 2/7 tunnland kerrwald á 3 lass          3 6/7
                                {8. 2 2/7 tunnland hårdwald á 2 lass          4 4/7
                                {9. 1 3/4 tunnland hårdwald á ½ lass          17/28
Qwarnby Eng på}   {II. 1 1/4 tunnland hårdwald á ½ lass         1 9/14
Ogensiö Cartta   }                Summa 32 25/28 lass
1/4 myl från byn}       Här af böör A med B. halfparten                        16 25/56
                               
                                X. Beteshage för 4 koor af små ahlskoug, och god marck.
Desse hemman äre belägne på Wästerliungh sochne allmänning och
hafwer nödtorfftig både timber fång och annan skough, humblegård 50 stänger

                                Ränttan på detta hemman effter Methoden
                                         {Åkren á 6 korn                    8 : 7 : 6.   }
                                         {5 lass höö                            5 : -  : -     }
Kan stå för 1/4 mantahl   {3 koors bete                         - :  6  :  -   } 14 : 9 : 6
                                         {Skoug och humblegården    - : 28 : -   }

(Text på kartbilden:)
Långmars egor
Vtmarcken tager widh
stennmarck och hasselskog
Långmarsiön
ahl kerr
Pottn
Klacka
Klacka

Scahla Ulnarum