C10:020


(Överskrift:)
Wästerliung Sochn

Lille Ogensiöö Salig Herr Carl Gyllenstiern
                    Jfrån Konglig Mayestät och Cronan tillbytt 1612
                    men nu af hans Exellence herr Konglige Rådet,
                    faltmarskalcken och General Gou-
                    verneuren högwälborne gref Nils Bielke,
                    beståendes denna gård af
                    ½ Mantal och vnderskrefne wilkor och tillegor.
                    Nembligen
                                                                                             Åker         Eng
                                                                                            Tunnland  Lass
    I. Talljord med lera och sand tillhoopa     5
    II. Samma slags jord                                 5 8/56
                    10 8/56 Tunnlandh
        Åhrlig utsädet är halfparten                                        5 4/56
    III. 2 5/14 tunnland kerrwald á 3 ½ lass    8 1/4
    IV. 3 6/ tunnland sydewald    á 2 lass        7 5/7
    Långmansengen:
    V. 2 9/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass    3 27/28                        19 13/14
   
    Detta hemman är belägit på Wästerliung
    Sochne allmenningh, och haar god skough af
    tall och gran ahl och biörk både till timber
    wed brandh och annat fång, så och godt bete.

    Räntan på dess lägenheeter effter Methoden
    Åkren á 5 korn        10 :  7  : 15
    4 ½ lass engh            4 : 16 :  -
    Skougen                    1 :  8  :  -   
    Muhlbeete                 -  :  4  :  -        16 : 3 : 15

    Mätt och calculerat Anno 1692
            aff Erick
            Agnerj.

(Text på kartbilden:)
Qwarnby åker och Eng
Vtmarcken möter
hassellskog
Stora Ogensiö egor möta
Lilla Ogensiöö
Lillsiöön

(Till vänster:)
Nyc-kelby hagar
Quanby engh

(Till höger:)
Litzleby Eng
Hasellskog
Långmarns engh
Långmarns åker och eng
wydeskog

Swenska Ahlnar