C10:021


(Överskrift:)
Hölebo härad

Stora Ogensiöö Högwälborne fru Ewa Leyonhufwuds frälsehemman ett helt,
                    är effter högwälborne herr Baron och Landshöfdingen orde
                    mätt och ransakat, och dett af underskrefne wilkor
                    befunnit.
                                                                                                                 Åker         Eng
                                                                                                                Tunnland  Lass
            I. Något grund, högländ, starck graan och biörk     4 32/56
            II. Såg jord                                                                  44/56
            III. Starck grund och högländ graan och biörkjord 3 49/56
            IV. Sydländ sågjord                                                 2 48/56
                    12 4/56 tunnland 
                Det åhrlige bruket är halfparten                                               6 9/56
            V. 2 5/7 tunnland hårdwald á 2 lass af tunlandet    5 3/7
            VI. 3 2/7 kerrwald á 2 lass af tunlandet                  6 6/7
            VII. 9 3/7 måsegången kerrwald á 1 1/4 lass         11 11/14                       24 1/14
           
Hagen VIII. Med groof graan och tallskoug öfwerwäxt, kan föda 5 koor.

    Detta hemman är belägit på Wästerliung Sochn
    allmenning, af graan och tall timber samt tarf
    skoug till wedebrandh gärdsell och stöör, så och
    godt muhlbeete på vtmarcken närmast byyn.
    Fiskie i Lillsiön, med mierde lägen fånges rudor
    abbor och mörter nödtorfftigt.
    Jngen humblegård.

    Räntan på desse lägenheeter effter Methoden

    Åkren á 5 korn        12 :  7  :  2
    6 lass höö á 3/4          4 : 16 :  -
    Skougen                    1 : 16 :  -
    Muhlbeete                 - :  4  :  -
    Fiskie                        -  : 21 :  -            19 : - : 2

Mätt Anno 1693 aff
        Erik
        Agnerj

(Text på kartbilden:)
Lilla Ogensiö egor taga wid
Vtmarcken stöter på denne sidan här intill
Stenbacka
Stenbacke
Lillsiön
Berg med små tallskoug
Nykelby egor
Berg och stenig marck med tall och biörck skough bewuxen
Litsleby egor

Scala Vlnarum