C10:22


(Överskrift:)
Hölebo härad

Litzleby    {A. Frälsehemman 1 förmedlat till ½ både i wist och owist
                  {B. Fralsehemman 1 formedlat ½ i alla Räntor.
Desse hemman tillbyter sig från Konglig Mayestät och Cronan, grefwinnan
högwälborne fru Ewa Leyonhufwudh, hwilka befinnes af nedanskref-
ne willkor och beskaffenheeter.

                                                                                                                   Åker        Eng 
    I. Starck, grund, högländ, och något ör kring backarna    9 48/56        tunnland  lass
    II. Sandmylla med öhr och klapperstenn                          2 17/56
    III. Starck och grund graan och biörckjord                      5 32/56
    IV. Sandmylla af ahl och talljord med små klappersten   3 32/56
                    21 18/56 tunnland

    Åhrlige bruket, berächnas halfparten för bägge gårdarna                    10 37/56

Kerrengen
    V. 15 tunnland mästedelen kerrwald á 2 2/3 lass     40
Fiällengen
    VI. 5 6/7 tunnland hardwald á 2 2/5 lass 15 13/21 lass. Här af är
        ett stycke engh om 3 lass, som fougden Åke Göstaffson
        denne by ifrån tagit för 12 år sedan och lagt till
        torpet Fiällen. Till dess att det restitueras byn
        igen, blifwer det harifrån afdragit, och nu                  12 13/21
Lindan. VII. 3 3/14 tunnlandh hård och sydwald á 3 ½ lass  11 1/4
Vth eng på Sochn all-               } VIII. 14 tunnlandh. Starr
menningen wed Klack, ½ myhl} och kerrwaldh á 2 lass
                                                                                                          28                                91 3/4

Denne By förmenes wara en Bolby, hafwandes lykwähl förr än han kom
vnder Konglig Mayestät och Cronan med Klacka och flera på Sochne allmenningen
belägne hemman altid haft sin skoug och muhlbeete, som nu, af Örboholms
betiente, hwilka bemälte allmenning mayt innehafwa,
dem skall blifwa förwägrat.
Fiskie uthi Rombbo siön, och i Bäcken, dåå mörten leeker nödtorfftigt.

(Text på kartbilden:)
Nyckelbyy egor
Onsiöö Egor
Berg
ahlskog
Klacka egor
Sänckt kerr och moraas, af ahl och wide buskar
Litzleby
Berg med små biörck och graanbuskar
Hage för 6 koor
Rombosiöön
Långnäs siöön
Fiällns eng
Utmarcken

Swenska ahlar
  
(Senare text i nedre marginalen:)
Anno 1734 reviderad. Observationes vide ad acta anni 1734.