C10:023


(Överskrift:)
Wästerliung Sochn

Steensätter frälsehemman 1/4, detta sampt der emot stående hemman äre ifrån
                Konglig Mayestät och Cronan Anno 1691, af grefinnan högwälborne
                fru Ewa Leyonhufwudh uthbytt, med följande lägen-
                heeter och Ränta nembligen
                                                                                                               Åker       Eng
    I. Starck leerjord med sandmylla kring                          4 19/56      tunnland  Lass
    II. backarna ½ p... starck, sampt lätt ahl och talljord     2 15/56
    III. Starck leerjord, af graan och tall                              1 14/56
                7 48/56 tunnland åhrlige utsädet är                                      3 52/56
    IV. 8 tunnlandh, hårdwald á 1 ½ lass                                                                 12
    V. 5 2/7 tunnlandh kerr och fräckenwaldh á 2 2/3                                             14 16/21     
                                                                                                              3 52/56     26 16/21
            {VI. af stenig marck och små tallskough, kan underhålla
Hagar  {      3 koor halfwa sommaren öfwer
            {VII. Berg och tallbuskar sampt moo mark för 2 koor.

Fiske i Rumbosiön med nätiande och notedrächter för deras egen
gallstrandh, kan föga importera. Humblegård om 25 stengers landh.
Ähr afgärda på Nynääs sätegårdz egor, niutandes nödtorfftig skoug och
muhlbeete på vtmarcken, men timber finnes intet till detta hemman.

    Räntar effter skattläggnings Methoden
    Åkren á 4 korn                  5 : 28 : -
    9 1/8 lass höö á 3/4 daler  6 : 27 : -
    Humblegården                   - :  1  : -
    Muhlbete                           - :  6  : -    12 : 30 : -

                                    Mätt 1687 af Erik
                                                        Agnerj

(Text på kartbilden:)
Vthmarcken tager wid
Steensätter
Rombosiöön

Scala Ulnarum

(Senare text i nedre marginalen:)
Anno 1734 Reviderad. Observationerne
äro lagda ad acta.