C10:024


(Överskrift:)
Hölebo härad

Lukebohl Frälsehemman ½, detta hemman haar /Herr/ fältmarskalcken och General-
                Gouverneuren högwälborne gref Nills Bielke köpt från Konglig Mayestät
                och Cronan, hwilket består af vnderskrefne lägenheeter och willkor

                                                                                                            Åker        Eng
    I. talljord och lermylla med små öör omkring backarna    4          tunnland  Lass
    II. twänne små täppor af graan och widejord                    10/56
                        4 10/56 tunnlandh
        Årlige vthsädet är halfparten                                                     2 5/56
   
    III. 10 ½ tunnland sänck kerrwald á 2 ½ lass                26 1/4
    IV. 4 5/7 tunnland wyde och kerrwald á 2 lass               9 3/7
    V. 1 11/14 tunnland hårdwald á 1 lass                            1 11/14                 37 13/28

Detta hemman hafwer fuller /: effter i skäregårdarna sällan råå och röör finnes:/
Jnga staflagde egor, men lykwähl som uthprickat är på Cartan, sin häfd på Sochne-
allmenningen utwidgat, att han der innom har så nödtorftigt huustimber
som annan skoug till wedhebrand gärdzell och stöör, och hwad han mera behöfwer.
Fiske med notsättningar på Sochnens allmenne fiskiewatn, men wed byn är
bara gallstränder, sått att allenast med notedrächter kan åbon något lytet
sig betiena, serdeles om wintren.

    Räntan på desse lägenheeter.
    Åkren á 6 korn                    5 : 12 : 3
    16 5/8 lass höö á 3/4 daler  8 : 10 : -
    Skougen                               - : 16 : -
    Muhlbeete                            - : 10 : -        14 : 16 : 3

                                                    Mätt Anno 1689
                                                    af Erich Agnerj  

(Text på kartbilden:)
Vthmarc-ken och Sochne-Allmenningen           
Utmarcken och Sochne Allmennin-gen
Berg och steenmarck med talltimber skough
Lukebohl
Saltsiön