C10:025


(Överskrift:)
Wästerliung Sochn

Atlebro frälsehemman ½ till naturen samma beskaffenheet med näst föregående,
            och af nedanskrefne lägenheeter Nembligen
                                                                                            Åker          Eng
                                                                                            tunnlandh  Lass
    I. Starck och högländ graan och talljordh    4 32/56
    II. Starck och högländ graan och talljordh   2 32/56
    III. Starck graan och biörckjordh                 1 42/56
                    8 50/56
        Åhrlige vthsädet är halfparten                                     4 25/56

    IV. 4 11/14 tunnland kärrwald á 2 1/3 lass    11 1/3
    V. 1 2/7 tunnland kerrwald á 1 1/4 lass         2 1/12
    VI. 2 2/7 tunnland kerrwald á 2 lass             4 4/7
En fiell wed Wästankerr
    VII. 2 ½ tunnland hård och sydewald á 2 ½ lass 6 1/4                     24

Ähr belägit på Sochne allmenningen, hafwandes nödtorfftig fång och
löfskoug sampt muhlbeete. Fiskie intet uthan i Saltsiön
på Sochnenes allmenna fiskewatn, kunde åbon fuller bruka om
wägen icke wore honom för långh. Humblegård jngen.

    Räntan effter Methoden
    Åkren á 5 korn            8 : 27 : 11
    7 5/8 lass höö              7 : 20 : -
    Skougen                      1 : 3 : -
    Muhlbeete                    - : 5 : -            17 : 23 : 11

                                      Mätt Anno 1689 aff
                                      Erich
                                      Agnerj

(Text på kartbilden:)
Vtmarcken möter
Skötzlebackens och Bärgs hägnar
Atlebroo
Skötzlebacken
Gersla-gens, Kolbergas, Backas och Bergs [hägnar]
Bärgh

Ahlar