C10:026


(Överskrift vänster sida:           höger sida:)
Hölebo härad                            Wästerliung Sochn

Wästankierr Frälsehemman 1, detta har hans Excellence herr Konglige
                fältmarskalcken och General Gouverneuren högwählborne Gref Nills
                Bielcke 1688, köpt från Konglig Mayestät och Cronan, och nu dett
                med fölliande lägenheeter wärckeligen innehafwer och brukar

                                                                                                        Åker        Eng
    I. Starck graan och biörckjord                                   5 8/56       tunnland  Lass
    II. Sammaledes                                                          36/56
    III. Starck gran och biörckjord, öör kring backarna  4 4/56
                9 48/56 tunnlandh
        Åhrlige vtsädet är halfparten                                                  4 52/56
Biörn Enghen IV. 4 ½ tunnlandh hårdwald á 1 lass        4 ½
                       V. 5 5/14 tunnland kerrwald á 2 lass        10 5/7
Byykerret       VI. 13 tunnland sanck kerrwald á 2 lass   26                          41 13/14
Hage               VII. af stenig moomarck och tallskoug, kan under-
                            hålla 4 koor halfwa sommaren

Detta hemman är belägit på Wästerliung Sockne allmenningh
hafwans gran tall och löfskug nödtorfftigh, så och muhlbete.
Fiskie uthy Jnsiön Gysen hwarest fånges gäddor och aborr,
med winternot, så och med nätiande om sommaren.

Söderby hemman 1/4, är Anno 1620 ifrån Konglig Mayestät och Cronan af
                salig herr Claes Horn uthbytt, hwilket effter ordre är mätt,
                ransakat och befunnit vnderskrefne willkor innehafwa.

    I. Starck graan och eenjordh                      3
    II. af lyka jordemån                                    2 24/56
            5 24/56 tunnlandh
        Dett årliga vtsädet är halfparten här af                                2 40/56
    III. 2 4/7 tunnlandh, hårdh wald á 1 lass   2 4/7
    IV. 2 tunnlandh, kerrwald á 1 lass              2
    V. 1 5/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass       1 5/14
    VI. 4 ½ tunnlandh hård wald á 1 lass         9
    VII. 1 6/7 tunnlandh dy och trindstarrwald á ½ 13/14                           15 6/7

Ähr belägit på Wästerliung Sochne allmenningh, hafwandes Skoug
af graan och tall sampt någon löfskoug iblandh, till alla tarfwor
nödtorftigt, så och på vtmarcken godt muhlbeete.
Fiskie med skötsättningar wed Gunnarstenn i Saltsjön, hwilket
doch emot den långa wägen ringa nytta af sig kasta monde.

Methodiske Räntan på desse hemmans lägenheeter.

Wästankerr ½ Mantahl    {åkren á 6 korn                12 : 10 : 21
                                        {15 5/8 lass höö á ½ daler  7  : 26 : -
                                        {Skougen                           1  :  7 :  -
                                        {Beete                                -  : 10 : -        21 : 21 : 21

Sörby 1/4 Mantahl        {åkren á 6 korn                6 : 23 : 13
                                      {5 lass höö                       5 :  -  :  -
                                        Skoug och beete : höö in
                                        rachnadh                        11 : 23 : 13

(Text på kartbilden på högra sidan av uppslaget:)
Uppå desse sidor taga Granhula och Wackebols egor wid
Vtmarcken på denne sidan
af Lebroo fiäll
Steenbacka med biörck och granskogh
linda
Wästankerr

Scala Vlnarum

(Nedre kartan:)
Örbholms åker och Söderby engiar taga wid
Vthmarcken möter
Steenbacka mästedelen afrögd
Berg och tallskog
Steenbacke och små tallskoug
Kerrs egor

Swenska ahlnar