C10:027


(Kartakt i fyra delar:
C10:027 Text, en uppvikt flik döljer del av kartan
C10:028 Kartbild, inägomark
C10:029 Notis som döljer skogs/utmarkskartor
C10:030 hela skogs/utmarkskartorna
)

(Överskrift:)
Hölebo härad    Wästerliung Sochn

                    {A. Cronohemman 1, förmedlat till ½, har i byemåhl 5 stenger
                    {B. Cronohemman 1 förmedlat till ½. Eger i Byamåhl 5 stenger
Nöckelleby {  desse twänne Cronohemman Byter ifrån Konglig Mayestät och
                    {  Cronan grefinnan högwälborne fru Ewa Lewenhaupt
                    {  sig till vnder dess sätegård Nynääs.
                    {C. Frälsehemman ½, har i tegskiffte               4 stänger
                    {D. Frälsehemman ½, sammaledes i Byamåhl 4 stenger
Desse hemman hafwa öfwer alt tegskiffte samman vthi vnderskrefne lägenheeter

                                                                            A                   B                    C                     D
                                                                           Åker    Eng    Åker     Eng   Åker      Eng   Åker     Eng
                                                                          Tunnor Lass  Tunnor  Lass  Tunnor  Lass  Tunnor Lass
I. Starck graan och biörkjord       17 44/56
II. Stark och grund biörk och talljord
    öör kring backarna                    5 24/56
IV. Starck graan och biörckjord    12 36/56
III. Medellmåttig starck graan och
    talljord med öör kring backarna 6 24/56
                    40 14/56 tunnlandh
    Fördelningen effter stångmålet                    12 32/56         12 32/56         7 30/56          7 30/56

V. Ahl och talljord                                                                                                                1 12/56
VI. Samma slags jordemåån                                                                               41/561
VII. talljord                                                        14/56
VIII. Medellmåttig starck ahl och talljord                                40/56                                                       
        Summa på hwardera gårdens uthsäde      12 46/56         13 16/56        8 15/56          8 42/56
        Dett årlige vtsadet är half parten               6 23/56           6 36/56         4 15/112        4 21/56 

    Kerrengen
IX. 7 3/4 tunnland kerrwald á 1 ½ lass       11 1/7
XXI. 10 ½ tunnland hårdwald á 1 3/4 lass  18 3/8
    Lynden
XII. 13 1/7 tunnland hårdwald á 2 1/4 lass 29 4/7
XIII. 3 1/7 tunnland fräckenwald á 2 lass   6 2/7
    Österengen på Nynäs egor
XIV. 10 1/14 tunnland hårdwald á 2 lass    20 1/7
    Wäster Engen
XV. 10 11/14 tunnland hårdwald á 1 1/4 lass 13 27/28
    Ligger wed Klacka
XVII. 1 3/14 tunnland hårdwald á 1 lass     1 3/14
                      100 3/4 lass                           
    Fördelningen effter Bymåhlet                          -        31 ½                 31 ½             18 7/8                18 7/8

    Skrifware Engen
XVI. 2 5/7 tunnland hårdwald á 2 ½ lass                                                                    3 11/28               3 11/28
                                                                          (A)                     (B)                     (C)                            (D)
            Summa på hwar gårdhs åker och Eng  6 23/56  31 ½    6 36/56  31 ½    4 15/112  21 25/28    4 21/56  21 25/28

    Beteshagar till D
VI. Af ahlskoug kerr och hårdwald störste
    delen det öfrige moo wald, för 4 koor.
V. Slät hård och sydewald á 4 koors bete
XI. afwen moo och sydewalds parckar för 4 kor.

    Beteshagar A : B
XVIII. af hårdwald och bergmarck, för 4 kor
XIX. Sydländ hårdwald med ahlskoug 4 kor

    Hage till B
XX. Slät och backu hårdwald á 4 koors bete

Skoug och marken till denne by, som består af graan tall och löfskoug sampt
Jnsiögar och Muhlbeete, blifwer tydiligare på General Cartan folio    an-
teknadh och beskrefwin.
Fyskie uthi Jnsiögarna Romboo och Onsiön, med notedrachter, kan fångas
gäddor abbor och mörtar, medellmåttigt, serdeles om wintren.

    Räntan på desse lagenheeter effter Methoden

        {Åkren á 5 korn                12 : 29 : 2
A.    {9 3/8 lass höö                    9 : 12 : -
        {Skougen                            1 : 16 : -
        {Muhlbeete                         -  :  6  : -        23 : 31 : 12    ½ Mantahl

B. Sammaledes                                                 23 : 31 : 12    ½ Mantahl

                                                Mätt Anno 1691 aff
                                                Erik
                                                Agner

(Texten på kartbilden kan läsas i sin helhet under C10:028)             

_________________________________
1) Summan även skriven under Lass men summeras inte,
    troligen fel