C10:031


(Överskrift:)
Hölebo härad. Wästerliung Sochn

Buska, Grefinnan högwälborne fru Ewa Leyonhufwuds frälse
            hemman ½, består af fölliande lägenheeter

                                                                                                     Åker        Engh
1. Jämbn flåt lätt tall och moojord            7 33/56                      tunnland   lass
2. Samma slag jordemån                           5 46/56
      13 16/56 tunnlandh, men årligen                                           6 36/56

Rås Engen       3. 10 5/7 tunnland hårdwald á 1 lass  10 5/7
Stoor Engen    4. 23 9/14 tunnland kerr och hårdwald
                                                                        á 2 lass 47 2/7
Skougs Engen 5. 8 tunnland hårdwald á 1 ½ lass       12
                                70 lass
   
    Vthi alle desse Engiar haar A. skattgård i Gillberga
    5 stenger. B ibidem 2 1/5 stång C. 2 1/5 stång och Buska
    sammaledes 2 1/5 stång, hwar effter löper dess
    andehl nembligen                                          13 8/29
6. 2 4/7 tunnland hårdwald á 3 lass                    7 5/7                                 20 4/56

Detta hemman är afgärda på Gillberga Egor och har nödtorfftig
fång och löfskoug, men timber fins lytet. - godt mulbete
Fiskiet i Saltsjön med notedrächt i hoop med Dahl.

    Åkren á 4 ½ korn            11 : 23 : 10
    4 lass höö á 24 :/               3 :  -  :  -
    Fiskie                                -  :  9 :  -
    Mulbete                            -  :  2  :  -             15 : 3 : 2

(Text på kartbilden:)
Backa Egor på denne sida
Gillberga Egor taga widh
åkermarck
hage af små skoug för 2 koor
Buska

alnar

Skällberga Eng

Anno 1694, mätt af
Erick Agner