C10:032


(Överskrift:)
Jönåkers härad Sancte Nicolai1 Sochn

Lumbsätter Frälsehemman ½ belägit på Nyköpins Slotz fredzmyhl ähr Anno 1621,
                   af Sahlig Åke Axelsson till Giöökholm, bytt från Konglig Mayestät
                   och Cronan, med 5 daler 6 % Sölfwermyntz Ränta, och vnder skrefne
                   Egor och lägenheeter.
                                                                                    Åker         Eng
                                                                                    tunnland   lass
I. Sidländ graanjord med ör och grus 3 24/56
II. Högländ graanjord                         1 44/56
III. Sydländ swartmylla                      1 40/56
             6 52/56 tunnland
    Dett åhrlige vtsädet är                                              3 26/56

IV. 25 tunnland mager och måsegången
    syde och hårdwald á 1 1/4 lass        31 1/4
V. 9 13/14 tunnland tufwig hårdwald á 1 lass 9 13/14                41 5/28

Hager VI. af stenig betes marck, gran och Eenskoug, föder 4 koo

Detta hemman är belägit på Flätna Sätegårds af ållder häf-
dade vth-Egor, ehuruwähl emellan denne Sätegård och andre
Byegor /: effter dett i Nyköpings Skärgårder, som och mest hehla
Sudermanneland, sällan Råå och Rör finnes :/ ingen wiss Råå
gång kan upwysas, flerestädz än någon twist warit, så har icke
desto mindre denne Sätegård sin wissa häfd och vtj vthmarcken
ifrån andre Sätegårdar och hemman, hwarupå detta niuter
skoug af graan och tall till timber gårdfång och wedebrand, så och
godt muhlbete på vtmarcken. Fiskie och humblegård, intet.

Räntar effter Methoden
                        {Åkren á 6 korn           8 : 24 : 14
    ½ Mantahl   {17 ½ lass skattehöö  13 :  4  :  -
                        {Muhlbete                    -  : 11 :  -         22 : 7 : 14

(Text på kartbilden:)
Långsätters Egor
Vtmarc-ken tager wid
Kerr
sten-backa
Lumsätter
god betesmarck
Nyengh Egor

Swenska Alnar

Mätt Anno
1693 af
Erik
Agner

______________________
1) Nicolai Sochn överstruket i efterhand och ersatt med Västerljung sn