C10:034


(Kartakt i två delar:)
C10:033 Räntan beräknad på baksidan av en flik
C10:034 Kartbild och text
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad        Sancte Nicolai Sochn

Hummelwik Cronohemman ½ är öfwersten af Jnfanteriet på löön
anslagit, och består af vnderskrefne lägenheeter.
                                                                                     Åker        Eng     
    I. Jämbnflåt och stack granjord    3                         tunnland  lass
    II. Samma slags jordemån            3 16/56
                6 16/56 tunnland
        Årlige vtsäde är halfparten                                   3 8/56
    III. 2 1/7 tunnland hårdwald á 1 lass    2 1/7
    IV. 2 ½ tunnland hårdwald á ½ lass     1 1/4
    V. 8 3/7 tunnland kerrwald á 2 lass      16 6/7                         20 1/4

Hagen VI. består af grof graanskoug och goda beetes
                 parcker der ibland, kan vnderhålla 8 koor
                 till thess engierna vpgifwas.

Dett hemman är belägit på Aspeskaten som är för hela
det bygdelaget en oskifftat parck, hafwandes således
nödtorfftig skoug af graan och tall, sampt något löf-
skoug iblandh, både till wedbrand gerdzell och stöör
Dess för uthan i sine hegner små timberskoug och wede
fång, som gården /: om han ingen vtmark hade :/ wähl
kan underhållas med, till ewerdelig tyder, när som
sparsambheeten brukes.

Fiskie för dess gallstrand allenast ett sommar notwarp.
Men om wintern notfidkie med hela Aspskatens åbor
tillhoopa, Jtem nätiefiske och skötsättningar Somens
allmenna strömmings grund.

Frööengen enn vteng, af 8 11/14 tunnland wyd, och 35 1/7 lass höö, som öfwersten
herr Lindhelm/ brukar, föregiuer åbon lyt till detta hemman, och påstår att få henne
igen och derföre skatta. Holmar, klippor och skär, hwilka i talet äre 10 styck
höra detta hemman till, och kunna föda 3 stycken hästar, vthwysan Carthan.

(Text på kartbilden:)
Grannäs egor
Utmarcken tager wid

God betes marck
Hummelwik
Betes marck
God betes marck
Mört wiken
Små skiär
Runn skiär
Ung tall timber skoug
Galtryggen
salt siöön
Ung timber skoug
Utöös Holmen
Kölsöön
Gålskiärn

(Liten kartbild uppe t.h.:)
Aspa eng tager wid
Stiern-holms engiar
Fröö Engen
Mörtsundet

Mätt Anno 1693
    af Erik
    Agner

Swenska alnar