C10:036


(Kartakt i två delar:
C10:035 Text på bifogad lapp med senare observationer
C10:036 Kartbild och text
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad        Sancte Nicolai Sochn

Stora Ladugården hörer Konglig Mayestät och Cronan till under Nyköpings Slott
och på dess fredzmyhl belägen, ähr, sedan hoffhålldningen i Nyköping
vphöra monde, af åtskillige Privatos jnnehafd och brukat worden,
och nu effter mätning och noga ransaakning af vnderskrefne
willkor och lägenheeter befunnin.
                                                                                                                         Åker        Eng
                                                                                                                         tunnland  lass
Byggningstompten     I. Beståår af berg och stenig marck
Kalftompten               II. Stenig betesmarck för 4 kalfwar
Biörcklunden             III. af grof Eke och Biörckskoug, 3 koors beete.

                                {IV. Beståår af några gambla Päron och kerss
                                {    bärs trään, kan föda 4 stycken kalwar
                                {V. Af hassellskoug och gambla kerssbärsträn,
Gambla trägårdar   {    ähr beete för 4 stycken kalfwar
                                {VI. Surträägården, gambla kerssbärsträn, kan
                                {    äfwen underhålla 4 kalfwar.
                                {VII. Med hassellskoug bewuxen, 2 kalfwars föda

                                {VIII. Medelmåttig starck granjord, diup och
                                 {                                                        wählhäfdat 6 48/56
                                {IX. Jämbn flåth och lagom starck graan och Eenjord 29
Bägge åhrens vtsä- {X. Lyka slags jordemån                                     28 28/56
de                            {XI. Lätt och högländ jordemån                           5 24/56
                                {XII. lagom starck graan och Eenjord                     28/56
                                                70 16/56 tunneland.
                                Ständige och årlige brukat ähr halfparten                             35 8/56

Åkerlinder            {XIII. Jämbn flåth starck graan och Eenjord    21
                              {XIV. Samma slags åkermarck                        19
                                                                                         40 tunnland 
                                Desse 40 tunneland åker, berättes wara för
                                20 åhr sedan jgenlagde effter som den icke
                                skohla kunnat hållas wed inhäfd, sedan all
                                mogens dagswärken derifrån tagne äre.

                        {XIV. 36 tunnland slät och sydländ grof hårdwald á 4 lass 144
                        {XV.  24 tunnland tufwig hårdwald á 3 lass                          69
                        {XVI. 21 ½ tunnland tufwig hårdwald á 3 lass                     64 ½
Stoor Engen    {XVII. 1 ½ tunnland hårdwald med små eenskog                  3/4
                        {XVIII. 11 9/14 tunnland stadig kerrwald á 2 ½ lass            27 ½
                        {XIX. 12 5/14 tunnland Sältingswald á 4 lass af tunlandet 49 11/14
                        {XX. 17 6/7 tunnland hårdwald á 1 ½ lass                          26 11/14
                        {XXI. 5 tunnland tufwig hårdwald med små
                        {                                                        eenbuskar á ½ lass        2 ½

Kohl Engen    {XXII. 37 4/7 tunnland hårdwald á 1 1/4 lass                      46 27/28
                       {XXIII. 6 tunnland hårdwald med små biörck wide
                                                                                    och granskog              3                     434 3/7

                        XXIV. Lindbacken, som består af hårdwald och tufwig marck till
                                    en dehl; dels bergswald, kan vnderhålla 50 koor och 30 heste
                                    halfwa sommaren öfwer, tills engiarna opgifwas.

Skogen heller uthmarcken som består af små graan ahl och tall, sampt berg och
steenmarck, och någorlunda muhlbeete, wiste åborne /: som allenast i någre
år der bodt och brukat till hälfften :/ intet göra beskeed om, huru wid
den sig sträckia monde in på allmenningen heller Bergslagen, vtan skal
då den beordrade allmennings Commission skeer, här om blifwa ransa-
kat. Fiskie med katzestånd och miärdelägen i Swanwyken och genom Engen
löpande åh, kan intet synnerlig jmportera, särdeles i torra åhr : Men då högt
watn är, fångas uthi gäddelek och jdens upstigande, till nödtorfftig förtäring.
     
(Text på kartbilden, först längs vänstra sidan:)
Fruengen tager wid
Nykiöpings stadz egor
Räntan på desse Egor effter Methoden
åkren a 6 korn
Lilla Ladugårdens Egor
Wreta jntgaor på dess sidor

(Högra sidan:)
Byfiäln
Sundet
Siööfoder-strand
Swanwiken
Erilla Egor
Utmarc-ken

Steenbacka
Landzwägen emellan Nykioping och Norrköping
Stora Ladugården
Hage
Kongsbro

Swänska alnar

Mätt Anno 1693
af Erik   
Agner