C10:038


(Kartakt i två delar:
C10:037 En papperslapp med uträkning av räntan
                döljer delar av kartbilden
C10:038 Kartbild och text
)

(Överskrift:)
Jönkers1 härad    Sancte Nicolai Sochn

Diurswyk gamalt Cronohemman ½, ähr belägit innom Nyköpings Slotz
Slotz2 fredsmyhl, och bytt ifrån Konglig Mayestät och Cronan Anno 1630 af
sahlig fru Ebba Gryp, med 4 daler 20 öres wiss ränta och fölliande lägenheeter
                                                                                                Åker       Engh
I. Lagom starck graan och talljord               2 8/56                tunland   Lass
II. Samma slags åkerjord                             1 28/56
III. Medellmåttig starck graan och aljord    24/56
                        4 4/56 tunnlandh
        Det ständiga bruket                                                        2 2/56
IV. 3 4/7 tunnland sydländ hårdwald á 2 ½ lass 8 13/14  
V. 4/7 tunnland hårdwald á 1 ½ lass                       6/7   
VI. 6 13/14 tunnland hårdwald á ½ lass             3 13/28                         14
Hwytholm VII. Kan föda 2 st hästar sommaren öfwer.

Detta hemman hafuer sin egen skoug Diurssnääset
til småt timber af tall, sampt granskoug till gerdzell
stöör och wedebrand, jämbwähl godt muhlbete för
Boskapen sommaren öfwer.

Fiskie, 8 långtögs notewarp och miärdelägen för dess egen
land och strand, kan fångas 4 slags fisk i leke och andre
tyder om åhret, geddor, braxen abbor och mörter, detta
fiellfiske kan estimeras för 8 lisspund torrfisk, dess
utan lägenheet att sättia skötar på allmenna fyskiewatnet.

(Text högra sidan:)
Muustorp Cronohemman 1, af 8 dahler 31 öre Sölfwermynts wiss ränta, belägit
            på Nyköpings Slots freds myhl, och Anno 1630 bytt ifrån Konglig Mayestät
            och Cronan, af Sahlig fru Ebba Gryp, bestående af vnderskrefne lägen
            heeter.
                                                                                            Åker        Eng
I. Lagom starck biörck och graanjord            3 32/56        tunnland  Lass
II. Samma slags jordemån                               3 24/56
III. Eeke och biörckjord                                    8/56
       7 8/56 tunnland. Åhrligen halfparten                          3 32/56

IV. 6 3/7 tunnland kärr och sältingswald á 1 ½ lass 9 9/14
V. 7 3/7 tunnland hårdwald á 1 lass af tunnelandet  7 3/7         
VI. 5 tunnland sältingswald á ½ lass                        2 ½
VII. 1 tunnland hårdwald á 1 lass                             1                       20 4/7

VIII. Af berg och steenmarck med een eke och biörckskough
     kan vnderhalla 1 koo

Detta hemman är belägit på Aspskaten, som öfwer alt är oskattat
marck; Men så till skougen myckett långt, som muhlbete af andra hem-
man jnstängd, kan allenast på hemlöten fåå sine gärdsle gårdars
fång af graan och små tall, och mycket knap wedbrandh.

Fiskie för dess egne mäst gallstrand till 3 sommar notwarp, sampt
med nätiande och twenne mierdelägen fångas gäddor abbor och mörtar.
Humblegårdar inga.

(Text på vänstra kartbilden:)
Hwitholmen
Småholmarna
Marswiken
Bergmarck med tall och graan skoug sampt
småt tall timber bland
Salt siöön
Slät betesmarck
Gåhlskiär
Wäster Grönwiken
betesmarck
Öster Grönwiken
Grön holman
Kalftopt för 2 stycken
Stiernholms engiar taga wid
Diurswik
Stenig betesmarck
Små tallskog

(Text på högra kartbilden:)
Methodiske Räntan
åkren á 6 korn        8 : 27 : 12
6 ½ lass skattehöö 6 : 16 : -
Fiskie                     - : 16 : -
                    15 : 27 : 12 Sölfwermynt  

Stiernholms eng
Siösa eng
Jemptnäs eng
Vtmarck

Utmarcken möter
Muustorp
Mars..ngs (skada) engh
Jämptnäs egor
Små tallskog
Salt siöön
Marsswiken
Siösa eng

Swenska Alnar
 
Anno 1693
Mätte aff Erik
Agner

_______________
1) Egentligen Jönåkers
2) Slotz upprepas