C10:041


(Tre kartor som hör ihop:
C10:040 Brenneke bys skog och utmark
C10:041 Brenneke bys inägomark
C10:042 Torp på Brennekes mark
)

(Överskrift:)
Brenn Ekieby Cronohemman 4 heela, och i alla by egor lyka rådande,
                        äre belägne på Nyköpings Slots fredzmyhl af hwilka hemman
                        Öfwersten af Adels Planan högwälborne herr Mårten Lindhielm
                        börds heller besittnings rätten jnnehafwer beståendes
                        af vnderskrefne willkor och lägenheeter.
                                                                                  A                    B                     C                    D
                                                                                Åker       Eng  Åker       Eng  Åker       Eng  Åker       Eng
                                                                                tunnland lass  tunnland lass  tunnland lass  tunnland lass                                                                
I. Starck graan och een leerjord          24
II. Ahl och medellmåtig starck lerjord 3
III. Starck graan och eenjord    25 16/56
            52 16/56 tunnlandh
         Fördelningen emellan gårdarna                    13 4/56            13 4/56           13 4/56            13 4/56
         Dett årliga bruket är halfparten                      6 30/56            6 30/56            6 30/56           6 30/56
IV. 28 1/14 tunnland kerrwald á 2 ½ lass 71 17/28
V. 12 3/7 tunnland hårdwald á 2 ½ lass    31 1/14
VI. 3 3/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass    5 5/28
VII. 17 ½ tunnland sydhländ hårdwald á 3 ½ lass 60
VIII. 17 5/7 tunnland kerrwald á 2 lass    35 3/7
IX. 19 ½ tunnland kerrwald á 2 ½ lass     73 3/4
X. 6 ½ tunnland Sältingswald á ½ lass       3 1/4
XI. 4/7 tunnland hårdwald á ½ lass            2/7
                291 2/7 lass. Fördelas                                -    72 23/28      -    72 23/28      -    72 23/28    -    72 23/28

Hagar XII. Är mestedelen afrögd och består af god
                  syde och hårdwalds beete kan föda 8 koor.
Oxhagen. XIII. Släth kerrwald mäst öfwer alt, kan
                  vnderhålla till engierna gees op 12 oxar
Kalfhagen XIV. Hårdwalds beete med små graan och ahl-
                  skoug kan föda 10 stycken kalfwar.

Skougen till desse 4 hemman är fuller intet röörlagd
effter som mäst hela skärgård sydan igenom, till
fåå byar och hemman Råå och Röör finnes, hafwa
dee icke deste mindre, af ållder desse upå före
gående blads Cartha uthprickade parckar och der på
belägne torp häfdat och jnnehaft, uthan att någre
andre hemman der på åwärckan göra sig fördristat.
hwilkens willkor och beskaffenheet Cartha på benemte
föregående blad, närmare lärer uthwysa.

Fiskieryet i Saltsjön och Marsswyken, af en Jdebäck
som uthi jdens vpstygande årligen kan förslags
wys jmportera 12 lisspund torrydh. Brukas och
winternoth ihop med andra, men intet strö-
mings fiskie.

        Räntan effter Skattläggnings Methoden
    A. Åkren á 6 korn                 16 : 17 : 8
        30 lass höö á 3/4 daler      22 : 16 : -
        Skougen                             -  : 12 : -
        Muhlbete                            -  : 20 : -
        För fiskie                           -  : 18 : -           40 : 19 : 8
    B. Sammaledes                                               40 : 19 : 8
    C.                                                                    40 : 19 : 8
    D.                                                                    40 : 19 : 8
        För alla 4a gårdarna både wist och owist 162 : 13 : 8 

    Tilloknings Räntan af Torpens egor fölliande blad.
         åkren á 5 korn                        11 : 19 : 11
        12 3/4 lass höö á 3/4 daler       9 : 18 _ -          21 : 5 : 11

(Text på kartbilden:)
Segelstad egor
Swanwyks egor
Vtmarcken
Steenbacka
Utmarcken på denne sydan
Brennekeby
Marsengs egor stöta här intill
Steenbacka
Steenbacka

Swenska alnar
      
Anno 1692
Mätt och Calcu-
lerat af
Erick Agner