C10:042


(Tre kartor som hör ihop:
C10:040 Brenneke bys skog och utmark
C10:041 Brenneke bys inägomark
C10:042 Torp på Brennekes mark
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad    Sancte Nicolai Sochn

Oskattlagda torp vpå Brennekeby häfd uptagne
Jnnehafwandes vnderskrefne willkor och beqwembligheeter
                                                                                             Åker         Eng
                                                                                            Tunnland  lass
    1. Smedshyttan jnnehafwer
15. Skön ahl och talljord                        2 20/56
16. Samma slags åkermån                      1 16/56
            3 36/56  tunnlandh. Ähr åhrligen                            1 46/56
17. 1 11/14 tunnland hårdwald á 1 ½ lass 2 19/28
18. 2 9/14 tunnland kerrwald á 1 lass        2 9/14                                  5 4/7
19. Hage af kerrwald och god betesmarck
    för 3 koor

    2. Ekelstugan.
20. Ahl och talljord                                 40/56
21. Samma slags jordemån                     32/56
            1 16/56 tunnland. Ähr åhrligen                                 36/56
22. 1 tunnland  hårdwald á 1 lass            1
23. 1 4/7 tunnland moowald á 3/4 lass    1 5/8
24. 1 2/7 tunnland hårdwald á 1 lass       1 2/7                                    3 51/56

    3. Kohlbråthen
25. Ahl och talljord                                1 20/56
26. Af lyka beskaffenheet                      1
            2 20/56 tunnland åhrlige vtsäde                                1 10/56
27. 1 1/14 tunnland hårdwald á 3/4 lass   5/8
28. 3 6/7 tunnland kerrwald á 1 1/3 lass 5 11/14
29. 4 ½ tunnland á 1 1/4 lass                  5 5/8                                   12 12/56
30. Kallftompt af stenig marck för 1 kalf

    4. Löfdalen
31. Ahl och talljord
32. lyka slags jordemåån
                10/56 tunnland. Åhrligen                                       5/56
33. 1 9/14 tunnland sydewald á 1 ½ lass                                            2 27/28
34. Hage af stenig marck, kan föda 1 kalf

    5. Måsestugan
35. Medellmåtig starck graan och talljord    1 20/56
36. Samma beskaffenheet                             1
        2 20/56 tunnland. Årlig vtsäde                                  1 10/56

Halfparten med Skillerhult
36. 8 ½ tunnland kerrwald á 1 ½ lass 12 3/4 lass 6 3/8
37. 2 ½ tunnland kerrwald á 1 ½ lass      3 3/4
38. 1 9/14 tunnland kerrwald á 1 lass      1 9/14                             12 43/56

    6. Skyllerhult
39. Lagom starck graan och tall leerjord 1 8/56
40. Sammaledes beskaffat                        28/56
        1 36/56 tunnlandh är årligen                                       46/56

Halfparten med Måsestugan
36. ähr tillförende uthrächnat, och funnit 6 3/8
41. 2 3/7 tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass  3 9/14                            9 21/28
42. Hage af sydewalds beete, kan föda 3 koor
                                                                ___________________________
    Summa på alla torpens åker och engar                        5 41/56    47 5/28

(Text på kartbilden:)
Skyllerhult
Bergh
Bergh och tallskough
Måsestugan
hårdwald
Löfdalen
Släät kerrwald
Kolbråten
Sqwacker-måse
Ekelstugan
Berg och små tallskough
Botekarshyttans engh
Niclasstugan
Niclas stugans täppa
Smedzhyttan
Båtzmansstugans eng
Båtzmans stuga
Stugornas eng
Stugor
Båtzmans täppa

Swenska Alnar