C10:043


(Överskrift:)
Jönåkers härad        Sancte Nicolay Sochn

Wifstadh Öfwersten högwälborne herr Mårten Lindehielm fåt af Kunglig Mayestät
            och Cronan uthi byte, hafwer i dee gambla jordeböckerne ståt för ett
            helt mantahl, men i bemelte byte allenast för halft opförd, befin-
            nes effter mätningh af vnderskrefne willkor och lägenheeter.
                                                   
                                                                                                    Åker        Engh
                                                                                                    tunnland  lass
1. Löös ahl och graanjord                                      21/56
2. Leerblandat, sydländh ahl och granjord         2 13/56
3. Ahl och graanjord                                          1 29/56
        4 4/56 tunnlandh Ähr årligen                                              2 7/112
4. 3 tunnlandh hårdwald á 2 lass                        6
5. 2 tunnlandh hårdwald á 1 lass                        2
6. 2 4/7 tunnlandh Sältingswald á 1 lass            2 4/7
7. 6 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 3/4 lass           12
8. 29 Skoug hårdwald kerr och sydewald i hop
    á 9/14 tunnland lass                                       18 9/14                             41 3/14

    Nödtorftig skough till timber gårdfång
    och wedebrand, af graan tall och biörck
    sampt godt muhlbeete på den oskifta
    skärgårds hemmans allmenning och vt-
    marcken, som kallas Aspskatan.

    Fiskie för dess landh och strandh i Salt-
    siön med nätiande och notedrächter både
    winter och sommar, kan och äfwän som
    andre i sochnen på allmenne fiskie-
    watnet hafwa lägenheet att bruka sköt-
    sättningar, fast om wägen är något lång,
    till strömings grunden.

    Räntan effter skattläggnings methoden
    wiss och owiss
    Åkren á 6 korn        5 : 2 : -
    Engen                    18 : 8 : -
    Skougen                  - : 16 : -
    Muhlbeete              -  : 12 : -   
    Fiskie                     -  : 26 : -          25 : - : -

(Text på kartbilden:)
Stiernholms Qwarn
Qwarnwyken
Vtmarc-ken    går    här     ut-omkring
Saltsiöns deel
Stenmarck och biörck skough
Bergh och steen marck med biörck och graanskoug
Wyfstadwyken
Wifstadh
utgrundat strand
Bergh och graan    sampt tallskough
Berg och tallskough
Steenig marck
kerr med grof graanskough
Steen backar
Berg och tallskough

Swenska Ahlnar

Mätt och vthrächnat 1692
aff Erich
Agnerj