C10:044


(Överskrift:)
Jönåkers härad        Sancte Nicolai Sochn

Bastorp Frälsehemman 1, som det uthi Cronones Rächenska-   
            per alt ifrån 1551 intill 1664, men sydermera
            och till nu för halfft inskrifwit finnes, detta
            har till förende warit salig herr Eric Oxenstier-
            nas gods, men förmedel[s]t byte Stierneholms
            herrskap som det ännu innehafwa 1667 i händer
            kommit, beståendes af fölliande lägenheeter.

                                                                                                     Åker       Eng
                                                                                                    tunnland  Lass
1. En dehl sågjord, dehls sand öhr och jäsjord 1 48/56
2. Sand blandat leermylla öfwer alt                  2 50/56
3. Medellmåttig starck graan och talljord         1 9/56
            5 51/56 tunnland årlige vtsäde                                        2 53/56
   
4. 17 3/14 tunnland hårdwald á 2 lass            34 3/7
5. 7 ½ tunnland hårdwald á 1 1/4 lass             9 3/8
6. 9 1/7 hårdwald med små gran och
    wydeskough á 1 1/4 lass                                11 3/8
7. 16 ½ tunnland af Siös uppgrundat sältingswald á 1 16 ½
Häfdas under Stiernholm
8. 6 3/14 tunnland hårdwald á 3 lass                18 9/14
9. 4 4/7 tunnland hårdwald á 3/4 lass             3 3/8
        74 39/56 lass, i tegskiffte
    med bägge Emptenääs gårdarna
    hwar af Bastorp har hwar fierde stång och ty...n                                   18 19/28
                                                                        _____________________________
    Summa på detta hemmans åker och engh                               2 53/56    37 9/28

    Detta hemman är belägit i Skärgarden
    hwarest emellan byarna jnga Råå och Rör
    finnes, ähr doch lykwähl, af Diurswyk
    Lille Brene sampt flere hemmans åker
    och engiar till skoug och muhlbeete
    mycket instängd, hafwandes allenast
    en lyten parck af berg och stenig
    marck med små gärrtall graan
    skough, till wedebrandens och hägnar-
    nas wed macht hållande som knappast.

    Fiskie för dess land och strand af 6 note-
    warp, som doch är gallstrandh, i Salt
    siön, kan för lång wäg ey bruka skoth-
    sättningar på sochnens allmenne fiske
    watn.

Beeteshagar
    X. Af berg och steenig betes marck
    XI. Sammaledes, kunna tillhopa föda 5 koor.
Humblegård medh    Rys inrättat 200 stengers landh

    Räntan effter skattläggnings Methoden
    Åkren berächnas á 6 korn    7 : 14 : 15
    15 ½ lass höö á 1 daler       15 : 16 : -
    humblegården                     -  : 8 : -         23 : 6 : 15

            Mätt Anno 1692 af
            Erik
            Agnerj

(Text på kartbilden:)
Frödön en Cronoeng
Stora Jämpnas egor
Lilla Jämpnäs egor
Stenigh marck med små gran och biörckskog
Jämptnääs
Vtmarcken tager wid
Saltsiön
Bastorp
Slätta
Diurswyks engh
Stiernholms engar nyligen oprögde

Scala Ulnarum