C10:046


(På C10:045 finns en liten nedvikt flik utan text.
Fliken döljer delvis överskriften:
)

Jönåkers härad    Sancte Nicolay Sochn

Ährilla    {A. Cronohemman 1, ähr anslagit Öfwersten af Jnfante-
                { riet till afrächning på dess löön.
                {B. Frälsehemman 1, Salig herr Gustaf Starres
                       Ähre lyka rådande uthi alla lägenheeter, som der
                       med hwar andre i tegskiffte häfda och bruka.

                                                                                                            A:                   B:
                                                                                                           Åker       Eng  Åker      Eng
   Tompter och täppor (I-IV):                                                             tunnland lass  tunnland lass 
{I. Stenig doch god beetesmarck kan föda 2 kalfwar
{II. Slääter hårdwald, kan underhalla 2 kalfwar
{III. Stenig hård wald, för 1 kalf kommer till B.
{IV. Starck graan och talljord                                                                                    12/56
V. Starck graanjord                                                                                                    11/56
VI. Högländ och medellmåttig starck graan
    och tall leerjord                                                9 44/56
VII. Högländ och starck graanjord                     13 8/56
VIII. Jämbn flaat och starck granjord                   8 4/56
        21 tunnlandh fördelning                                                            10 ½                10 ½
        Åhrlige vtsädet berächnes att wara                                             5 1/4               5 1/4

IX. 3 5/7 tunnlandh måse och dywald á 2 lass    7 3/4
X. 10 tunnlandh kerrwald á 4 lass                       40
XI. 11 5/7 tunnlandh sydländ hårdwald á 3 lass 35 1/7
XII. 2 11/14 tunnlandh hårdwald á 2 ½ lass        6 27/56
            89 3/56 lass fördeles                                                                        44 29/56            44 29/56
XIII. 4 3/7 tunnlandh dywald á 1 ½ lass              6 9/14
XIV. 15/14 tunnlandh hårdwald á 1 lass              13/14                                7 ½

XV. Hage af små ahl och graan skough
    sampt god betesmarck för 2 koor.    kommer B till

Detta hemman sampt med frälsegården, äre belagne
jnom Nyköpings Slotz fredzmyhl och på Bergslagens
oskifftade vthrymme, hafwandes doch när wedh byn
fast ringa skoug till wedebrand och hägarnes vnderhållande.
Men muhlbete nödtorfftigt till byns boskap.

Fiskie för dess landh - af braxen, gäddor abbor och
mörter i Swanwyken, till 2ne katzestånd hwardera gården:
Så och med nätiande och mierdelägen i leeketyderne.

Humblegårdar {A. med kupor jnrättat    100 stängers landh
                        {B. Nylagd till                  50 stängers landh

    Räntan effter skattläggnings Methoden
    på A.
    Åkren á 5 korn        10 : 24 : 6
    20 3/4 lass engh      15 : 18 : -
    Mulbete                     - : 12 : -
    Skougen                    - : 8 : -
    Fiskie                        - : 24 : -
    Humblegården          - : 4 : -           28 : 26 : 6 Sölfwermynt            

    Mätt Anno 1693 af
    Erich
    Agnerj

(Text på kartbilden:)
Utmarcken tager wid på denne sidan
Swanwyken
Swanwykens egor taga wid på denne sidan
Ärilla
Ohrstad egor

Swenska Alnar