C10:047


(Överskrift:)

Jönåkers härad

(Socken på högra sidan av uppslaget, inskanning C10:048: Sanct Nicolai sochn)

Wahlstadängen Cronohemman 1 Augment på Rusthållet Brandthälla samma
Sochn är effter mätningh och calculation befunnit af vnderskrefne
willkor och lägenheeter, att possidera och jnnehafwa
                                                                                                Åker          Eng
                                                                                                tunnlandh  lass
1. Jämbn flåt graan och enjord                       11 20/56
2. Medellmåttig starck graan och enjord         2 36/56
3. Skön graan och eenjord                               6 20/56
    20 20/56 tunnlandh  Ähr årligen halfparten                       10 10/56   
4. 9 3/14 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass         13 23/28
5. 11 6/7 tunnlandh sydländ hårdwald á 2 ½ lass 29 9/14
6. 5/7 tunnland syde wald á 1 ½ lass                1 1/14                              44 15/28

7. En stenig tompt, för 4 kalfwar halfwa
    sommaren till engiarna upgifwas.
8. Hage med biörck och graanskough

Detta hemman är belägit upå Vlffwie egor, som hafwer
nödtorfftigh skough och muhlbeete till alla requisita, deraf
detta hemman niuter sin afgärda bys rätt tillgoda.
Humblegård till 100 stengers landh.

Räntan effter skattläggnings Methoden
    Åkren á 6 korn                 25 : 24 : 11
    12 lass eng á 3/4 daler       9 : - : -                    34 : 24 : 11

    Mätt Anno 1693 af Erich
                                   Agner

(Text på kartbilden:)
Vtmarcken
Vlfwie intagor
Små en och biörck skog
Öfreta egor
Walsta Engen
Wäderbruns egor möta

Swenska Alnar