C10:049


(Kartakt inskannad i två delar:
C10:049: Överskrift och text
C10:050 Kartbilder
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad    Sancte Nicolay Sochn

                {A. Cronohemman 1/8 ähr ifrån Konglig Maystät och Cronan af salig Fruu
                {    Anna Gyllenstierna till Edeby utbytt, Egor uthi tegemåhl        4 stänger
                {B. Frällsehemman 1 förmedlat till ½ herr öfwerst Lindhielm till
Krognääs {    hörigt, har i by                                                                          7 stänger
                {C. Samma slags tegskiffte och hemmantahl som B äfwen herr
                {    Lindhielms frällsse                                                                    7 stänger
                {D. En obebygd skattjord, ähr uthan tompt, häfdas till skattegår-
                {    den i samma sochn Boxlööt, och hafwer i byemåhl                 6 stänger
                {Desse ägor består af underskrefne hwillkor.

                                                                               A              B              C              D        
1. Jämbflåt starck graan och leerjord
    högländt kring backarna            15 8/56
2. Samma slags jordemåhn            12 32/56
        27 40/56 tunnland
    Fördehlningen effter stångtahlet                     4 34/56      8 5/56      8 5/56         6 32/56
3. Stark graan och leerjord                                     4/56
4. Stark tall och lerjord                                         24/56
5. Stark graan och enjord                                                        16/56
6. Stark tall och leerjord                                                         1
7. Stark graan och enjord                                                                        8/56
8. Stark tall och lerjord                                                                          36/56                   
            Summa på hela åkren                              5 6/56        9 21/56     8 49/56        6 52/56
    Det åhrlige utsädet ähr hallfparten                 2 31/56       4 77/112   4 42/112      3 26/56

Hemängen
{9. 8 13/14 Tunland hårdwall á 2 ½ lass 22 9/28
{10. 2 ½ Tunland tufwe hårdwall á 1 lass 2 ½
Laa Engen
{11. 4 Tunland sydewall á 1 1/4 lass           5
{12. 6 6/7 Tunland hårdwall á 1 ½ lass      10 2/7
{13. 5 Tunland hårdwall á 2 lass                10
{14. 3 5/7 Tunland Sältingswall á 1½ lass   5 4/7
{15. 5/7 Tunland sydewall á 1 1/4 lass       25/28
                56 4/7 lass
    Fördelingen effter samma stångtahl                   -      9 3/7      -    16 ½      -    16 ½      -    14 1/7

Österängen   
A hafwer    4 stänger}       
B                6 stänger}    {16. 3 3/7 Tunland hårdwall á 2 lass     6 6/7
C                6 stänger}    {17. 2 11/14 Tunland hårdwall á 3 lass 8 5/14
D                6 stänger
Egelpråms  8 stänger          56 3/14 lass               
                                  Fördeles effter stångtalet        -     2 2/70      -    3 3/70    -    3 3/70     -    3 3/70
Gum Engen B}  {18. 12 ½ Tunland tufwer och
och C halfwa } - {        mager hårdwall á 1 lass      -      -            -     6 1/4     -     6 1/4      -        - 
hwardera       }   {19. 1 ½ Tunland hårdwall
                                                          á ½ lass           -      -           -        3/4     -        -          -        -       
                Summan på åker och eng
             A                             B                               C                                   D          
            2 31/56  11 16/35    4 77/112  26 13/14    4 49/112  25 118/140    3 26/56  17 13/70

20. En stenig hage och ahlwall, kan föda 1 koo, kommer A till
21. Sammaledes slät och afrögd, kan föda 3 koor kommer B till.

Till denne by finnes efterskrefne hollmar, som belägne ähro i Mahrswyken och när
jsen begynner till att bära, skola de blifwa afrytade.
Bergshollmen af berg och stenig marck, kan föda 2 hästar.
Fläsköön. Mästa dehlen af stenigh grääs wald, kan föda 4 hästar.
Krookhollman            2 hästar

Denne by sampt på Kroognääs skaten belägne hemman, ähre wed Saltsiön på den ena, och
Tuuna bergslag och Sochn skillne på den andra sydan omsträchte, hafwandes nödtorfftig tall
graanskog, till smått timber, sampt wedh giersell och stöör, Jempte gott bete, men sig
emellan intet Råå och Röör, effter som i Skärgårdarne sällan Råå och Röör finnas.
Fiske i Marswyken, ähr lägenheet till 2 katzestånd och wähl fleere till hwardera gården

(Texten fortsätter på högra sidan:)
som doch ey brukas, notedrächter både winter och sommar, särdeles ähr
byns besta fyskie när abborrleken påståår, dess uthan fångas giedder
mörtt, syk och annan fiällfisk både med noth och nääth. Jtem
strömings fiske om sommaren med skiötsättningar, intet synnerligen
långt ifrån byn.
Humblegårdar inga.

(Kartbild och dess text, se C10:050)