C10:050


(Kartakt inskannad i två delar:
C10:049: Överskrift och text
C10:050 Kartbilder
)

(Text på vänstra kartbilden:)
desse lägenheeter liggia alla innom 1/4 myl
syd ost ifrån byn

Salt siön
Graan och tallskog
god betesmarck ibland
Bogslöt egor möta
Bergh och små biörckskoug
Steenmarck och granskogh
betesmarck iblandh
Sältings parck
Röörstrand
Wybäcksundet
Präste-torps egor
Vtmarcken
uth-marc-ken
Bogslöt hagar
Wybäck
(Lilla kartan upptill:)
Kalwyks eng möter
uthmarck
Egelprångs eng

(Text på högra kartbilden:)
Marsswyken
Betesmarck
Steen backar
Lappetorps    egor
Krognääs
Modsnig Enskog
Saltsiön
Tuna bergslag
Båsmannens
Båtsmans stugan

alnar