C10:051


(Överskrift:)
Jönåkers härad1

                {A. Cronohemman 1, ähr öfwersten af
                {Jnfanteriet på lön anslagit, eger
Öhrstadh {i tegskiffte med andra gården 2 stänger
                {B. Frälssehemman ½ Herr Landshöf-
                {dingen Mårten Linderhielm tillhörigt
                {Eger 1 stång mot Cronogården
                {Deras lägenheeter som föllier
                                                                                        A                    B
                                                                                       Åker    Eng     Åker        Eng
1. Medellmåttig starck och högländ                              tunnland lass  tunnland  lass
    gran och biörckleerjordh                     6 36/56
2. Lagom högländ, medellmåttig starck
    gran och biörkjord 4
3. Jämbn flåt granjord, lagom starck        49/56
4. Sydländh och starck graan och talljord 2
5. Lagom starck wyde och granjordh        45/56
6. graan och wydejordh                             44/56
   15 6/56 tunnland fördelningen effter stångmålet        10 4/56          5 2/56
7. Skön gran leerjordh                                                        21/56
8. Samma slags jordemåån                                                  9/56
9. Starck graan och talljordh                                                                   6/56
10. Skön gran och talljordh                                                                        19/56           
                    Åhrlige vtsäde är halfparten                       5 17/56           2 83/112

11. 7 9/14 tunnlandh släter hårdwald á 1 lass 7 9/14
12. 1 5/14 tunnlandh kerrwald á 2 lass           2 5/7
13. 5 ½ tunnlandh släter hårdwald á 1 ½ lass 8 1/4
14. 11 4/7 tunnlandh tufwig bärliung måse
                 hårdwall á ½ lass                           5 11/14
15. 2 1/14 tunnlandh hårdwald á 2 lass          4 1/7
16. 3 1/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass        4 5/7
17. 6 5/6 tunnlandh kerr och dywald á 2 lass 13 3/7
18. 4 1/14 tunnlandh kerr och trindstarrwald
                á 1 lass                                            4 1/14                    33 3/4            16 11/12
Hagar 19. Af berg, med små ahl tall och biörckskog. A tillhörig.
           20. Af berg och stenig marck med små buskar. A tillhörig.

Detta hemman är belägit på Swanewyks häfd, har små fång
skog af tall och graan till gård fång och wedebrandh.
Fiskie intet. Muhlbete nödtorfftigt.
A.: humblegård 200 stänger
B. humblegård: 300 stängers land.

    Räntan effter Methoden
    Åkren á 6 korn             13 : 13 : 14
    11 ½ lass höö á 24 %     8 : 20 : -
    humblegård                    - : 8 : -            22 : 9 : 14

(Text på kartbilden:)
Segelsta eng
Rogasta eng
Cronoeng
 Brenn-Ekeby egor
Uth-marc-ken möter
Berg och stenig marck
Stenig tompt
Öhrstad
___________________________
1) Socknen står på högra sidan (43) av uppslaget: Sancte Nicolay Sochn