C10:052


(Överskrift:)
Sancte Nicolay Sochn1

Danwyk 
    Gammalt cronohemman ½, ähr bytt ifrån Konglig Mayestät och Cronan Anno 1530,
    af fru Ebba Grip, och nu tillyka med halfwa frälse gården ibidem, vnderlagt
    sätegården Stiernholm, hwilkens egor man blefwin förwägrat att mäta och
    således förfara hwad den, som äfwenwähl warit Crono i proportion af räntorne
    så derpå som detta hemman, af egorna med rätta tillhöra borde, vthan
    hwad här antecknat är, hafwa gårdens betiänte vthwist /dem/ tillförende, skolat
    hafft, och icke mera. Och som desse egor intet kunna swära emot dee
    6 daler 8 öres jordebooks ränta hemmanet står före, kan der på ingen för än-
    dring göras uthan oförgrypeligen böör föllia hemmanet effter
    så stoor som hon i Jordebökerne anskrefwin och införd är.

                                                                                         Åker        Eng 
                                                                                         tunnland  lass
1. Sydländh öhr och gruusjord, ligger
    i fast lindor    2 tunnland är åhrlligen                           1
2. 6 tunnland hårdwald á 1½ lass                    9
3. 2 6/7 tunnlandh hård wald á 1 lass              2 6/7
4. 3 1/7 tunnland hårdwald á 2 lass                6 2/7                        18 1/7

Hage 5. Näset af små tall och biörckskog
        sampt stenig marck, kan föda
        3 koor hela sommaren.

Ähr belägit upå Aspskaten som är en oskiftat
marck och haar nötorfftig skog och mulbete.
Fiskie af 6 sommar notewarp och med nätiande
för dess landh och strand, så och skötsättning på all-
menna fiskiewattnet i Saltsiön, nödtorfftigt.

    Räntan här på blifwer som sagt är
    effter gamble jordebooken till dess
    possessor egorna till gården rätt
    låter uthwysa

Mätt 1695
    af
Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Danwyk
Danwyksholmen
Danwyk
Stenig marck med små tall och biörckskog
Diufgrafwen
Saltsiön

Alnar
_________________
1) Häradets namn står på vänstra sidan av uppslaget (42) :
    Jönåker härad