C10:053


(Överskrift:)
Jönåkers härad    Sanct Nicolay Sochn

Lilla Bene
    hafwer fordom warit 3 hela cronohemman, som sedermera äre förmedlade
    till 3 halfwa, belägne på Nyköping Slotz fredz myhl, af fru Ebba
    Gryp Konglig Mayestät och Cronan Anno 1530 ifrån bytte och nu säte
    gården Stiernholm afhyste och vnderlagde, och som Possessor
    af bemälte Stiernholm gamle Baron och Landzhöfdingen högwälborne
    Herr Mårten Lindhielm, förbudit sine betiente att låta refwa
    sielfwa sätegården med hwilken desse hemmans egor äre sam-
    manblandade, vthan man har måst låta sig nöya med /det/ gårdens
    betiente hafwa uthwist, och således owist, hwad egor denne
    by hafft hafwer heller böör, ty har man så mycket mindre
    dess lägenheeter skattläggia kunnat, uthan simpliciter blifwa
    wed gamble jordebookz räntorne, effter dee nedanföre anteknade
    och af gårdz betienterne uthwiste lägenheeter.
                                                                                            Åker        Engh
                                                                                            tunnland  Lass
1. Jämbn flåt starck graan och eenjord    7
2. lyka jordemån                                      5 52/56
3. Jämbn flåt och diup eenjord                3 16/56
    16 12/56 tunnland Men åhrligen halfparten                    8 6/56
4. Jämbn flåt och diup grann jord 16 tunnland
    ähr af högwälborne Herr Landzhöfdingen af
    Benne och Nygårdz eng nyligen up-
    plöyd, hwaraf rächnas till Bene årligen 2/3 och är          5 37/112

Vti denne engh skall Stiernholm ega hwar
tredie stång med Bene (inom klammer:)
    {5. 12 tunnland hårdwald á 1 ½ lass                 18
    {6. 10 tunnland hårdwald á 2 ½ lass                 25
    {7. 19 tunnland Syde och hårdwald á 2 ½ lass 47 ½
        90 ½ lass fördelningen                                                                60 1/3

Hage 8. af stenig marck med små graan och tall-   
        skog, kan föda 2 stycken koor hela sommaren.

Denne by eger med alle andre på Aspskaten beläg-
ne hemmans oskifte marck nödtorfftig skoug af gran
tall och annat, sampt muhlbete på bemälte vtmarck.
Fiskie med sköötsättningar uthi Saltsiön på allmenne
fiskiewatnet, hwilket ligger långt ifrån Byn.

(Text på kartbilden:)
Vtmarcken går här intill
Stoorbeene egor på denne sydan
Lillabeene
Stiernholms egor taga wid.

alnar