C10:054


46
(Överskrift:)
Jönåkers härad

Freedöön
        med der uppå upsatte torp Jngewaldz torp , possideres af hans Excellence,
        Herr Kongliga Rådet och Praesidenten högwälborne grefwe Axell Ståhl-
        arm, fins intet hwarcken i dee gamble heller nya jordeböckerne
        anteknat, består af effterfölliande lägenheeter.
                                                                                                Åker         Eng
                                                                                                tunnland  lass
1. Starck graan och örjord                    12/56
2. Sammaledes                                      9/56
    21/56 tunnland berächnas årligen                                        21/119

3. 4/7 tunnland hårdwald á 1 lass                                4/7
4. 3 6/7 tunnland hårdwald á 1 lass                          3 6/7
5. 4 tunnland hårdwald med små biörckskog á 1 lass 4
6. 12 tunnland hårdwald á 3 lass                               36
7. 9 1/7 tunnland säf, sälting och wasswald á 4 lass 36 4/7                    81

Fiskie med noot och nätiande sampt sköötsättning
i Saltsiöön både winter och sommar godt.

    Fundamentet till Räntan effter Methoden
    Åkren á 4 ½ korn             - : 10 : 15 }
    20 hårdwaldz lass höö   15 : 16 :  -  }
    18 lass wass                     4 : 16 :  -  } 22 : 10 : 15 Sölfwer mynt
    13 koors beete                 - : 26 :  -   }
    Fiskie                              1 :  6  :  -  }

(Text på kartbilden:)
Anno 1695 mätt
af Erik Agner

Marsswyken
Muustorp wyken
Stenig marck af små tallskog
Ahlskoug och god betesmarck
Jngewals Torp
Stenig marck med små biörckskoug
Muustorp egor
Fredön
Små tallskog
Högtorps egor
Salt siön
Stenmarck af små tallskog
Lilla och Stora Empt-näs sampt Bastorps egor

Ahlnar