C10:055


(Överskrift:)
Jönåckers härad

Lilla Maarsseng Cronohemman 1, men förmedlat till halfft,
        ähr anslagit Lands staten och består af nedanföre
        anteknade lägenheeter och willkor. Nembligen
                                                                                            Åker        Eng       
                                                                                            tunnland  Lass
1. Medellmåttig starck graan och enjord    3
2. Samma slags jordemåån                         2 16/56
    5 16/56 tunnland. Åhrlige vtsäde                                    2 36/56

3. 13 tunnland kerrwald á 1 lass                13
4. 3 1/14 tunnland hårdwald á 2 ½ lass     7 19/28
5. 2 6/7 tunnland kerrwald á 1 lass            2 6/7
Brunnersta fiäln }
å Nässellkers      } VI. kommer detta
Carta folio 52     }       halfparten till         4 4/7                                28 3/28

Hage 6. Af berg och stenig marck med små biörck
             skough, kan vnderhålla 2 koor.

Detta ähr belägit uppå Tuna Bergslags oskifftat parck
och allmenning, hafwandes både skough af tall graan och
biörck, sampt muhlbeete nödtorfftigt. Humblegård 200 stängers landh.
Fiskie heller fiskiewatn intet, uthan i Saltsiön på
allmenna strömings grund, dyt åbon för den långe wägen
ey kan komma.

    Åkren á 6 korn                               7 : 22 : 1
    11 ½ lass höö á 3 daler                  8 : 20 : -
    Muhlbete                                        - : 4 : -
    Skougen                                         - : 20 : -
    Humblegården                               - : 8 : -            17 : 15 : 1  Sölfwermynt

Mätt 1693
aff Erik
Agnerj

(Text på kartbilden:)
Vthmarc-ken på denne sidan
Marss engh
Näsellkers egor
Stenbacka
Steenbacka
Steenbacka
Räfzhyttans eng
Bebe engh tager wid
Kåttorps

Swenska alnar