C10:056


48.
(Överskrift:)
Jönåkers härad

                    {A: Cronohemman 1, men förmedlat
                    {    deraf 1/4, är gement Rusthåld under
                    {    Konglig Mayestätts Lyf Regemente till häst
                    {B: Nu Cronohemman 1, men upföres
Blackstad    {    j Jordeböökerne för Skatte, salig
                    {    herr Johan Gabrielsson till Lindöö
                    {    har bytt detta hemman af Konglig
                    {    Mayestät och Cronan 1594, haf-
                    {    wandes tegskiffte med Rusthållet uthi fölliande lägenheeter.
                                                                                         A.                          B.                  
                                                                                        Åker        Eng        Åker        Eng
1. Sydländ och starck graan och enjord    14                 tunnland  lass         tunnland  lass
2. Medelmåttig starck graan och enjord
    jämbn flåt och säncker på somblig
    ställen                                                    19
                33 tunnland : Fördelningen                            16 28/56                16 28/56

3. Sänck wyde och graanjord, brukas till hafwerland    2 35/56
4. graan och talljord                                                                                           3/56
5. Samma slags jordemån                                                                                 6/56

6. 17 3/7 tunnland hårdwald med små biörck
    och wydeskough á 1 lass lass1        17 3/7                             17 3/7  
Finnes på Ekeby egor folio 71:
    {7. 21 tunnland hårdwald á 1 1/4 lass 26 1/4
    {8. 3 tunnland hårdwald á 3 lass    9
             35 lass fördelningen                                           -         17 5/8               -        17 5/8
10. 6 5/7 tunnland hårdwald med små biörckskoug       -            -                     -         6 5/7
            Summa på hwardera gården åhrlige vtsäde    9 34/56   35 19/56    8 15/56   24 19/56
            och eng
Hagar och tompter:
    {9. Af små biörckskough, för 3 koor kommer B till
    {11. af hårdwald kan föda 1 kalf kommer till A.

Ofwanstående hemman hafwa hwarcken skoug eller muhlbete.
Fiskie för dess engiar wed Ekeby till 2 mierdlägen ihoop.
hwarest uthi jdens upstygande kan fångas lytet, och somblige
åhr intet, effter så många byggia der nedan före.
Räntan på desse lägenheeter effter skattläggnings Methoden
På A: 3/4 Mantal {Åkren á 5 korn        19 : 14 : 11
                             {8 lass skattehöö        8 :  -  :  -        27 : 14 : 11

    B ½ Mantal     {åkren á 5 korn          16 : 22 : 13
                            {3 3/4 lass skattehöö   3: 24 : ?     (Texten dold av lagningsremsa)
                                                               20 : 14 : ?

(Text på kartbilden:)
Wärbruns hage möter
Berghammars by-egor
Utmarcken möter
Blackstad
Sidländ åkermarck
Wyda egor

________________________
1) lass skrivet två gånger ms