C10:057


(Överskrift:)
Bergshammar Sochn

Kerrboda Cronohemman 1, förmedlat uthi alt till ½, är anslagit landz staten
            och finnes att råda uthi fölliande lägenheeter
                                                                                        Åker         Engh
                                                                                        tunnland   lass
1. Starck graan och talljord
2. Lagom starck graan och talljord
3. Starck gran och talljord
4. Sandblandat ahl och talljord
            tunnland, ähr halfparten årligen1

Kerrboo fiällen wed Kattorp
5.     tunnland tufwig hårdwald á 1 lass
Kallhagen  {6.    tunnland hårdwald á 1 lass
                  {7.    tunnlandh hårdwald á ½ lass
                  {8.    tunnlandh hårdwald á 2 lass
Hagar och tompter {9. Af stenig marck med små tallskoug
                               {10. af skön biörckskoug. Kunna tillhopa
                                 tills engiarna gees op, föda 7 koor.

Ähr belägit upå Tuna Bergslagh, hafwandes nödtorfftig wedh
och fångh skugh2 i hägnarna, och hwad som brister, på vth-
marcken. Humblegård jngen. Fiskie i Marsswyken till 3
sommar nootwarp, som föga kan betala arbetskostnan.
Räntan effter skattläggnings Methoden, kan proprortioneras som föllier.

(Text på kartbilden:)
Lilla Mareng eng
Stora Benes eng
Nässelkers engh

Vtmarcken tager här emot

(Till höger:)
Steenbacka med hasell och ekeskough bewuxen
Steenbacka

(Stora kartbilden:)
Vtmarc-ken
Släät marck
Kerrboo
Stenbacka med små tallskog
Stenbacka med små tallskog
Nerkies egor

Swänska Alnar
_________________________
1) Inga arealsiffror finns i denna kartakt
2) Fel för skough