C10:058


(Kartakt i två delar:
C10:058 text
C10:059 Kartbild
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Wyda, hafwer warit ett helt cronohemman; men wed Jnfanteries första
        jndelningh förmedlat till halft och till Regements Skrifwarens Booställe
        anslagit, hwilket upå effter mätningh är befunnit af dee willkor som
        nedan före anteknade upsatte.
                                                                                      Åker        Engh  Prästegården
                                                                                      tunnland  lass       Tåå
I. Jämbnflåt och något sänk gran och                                                        lass
    tall lerjord, medelmåttig starck     12 28/56
II. Lagom starck graan och eenjord    12 28/56
        25 tunnlandh. Åhrlig vtsäde                                  12 28/56

Vthi denne Engh haar Prästegården i Ny-}
köping 4 stenger. Men Wyda 11 stenger  }
    {III. 12 3/7 tunnlandh hårdwald á 3 lass    37 2/7       
    {IV. 4 3/14 tunnlandh kerrwald á 1 ½ lass 6 15/28
    {V. 6 6/7 tunnlandh sydewald á 4 lass       27 3/7
    {VI. 2 tunnlandh sydeländ hårdwald á 4 lass    8
            79 1/4 lass hwaraf
        kommer på Wydas andehl                                        -        58
        Prestegården Tåå i proportion                                  -         -             21 1/4
    VII. 2 ½ tunnland kerrwald á 2 ½ lass                         -        5 5/7
    VIII. 2 3/7 tunnland kerrwald á 2 ½ lass                      -        -             6 1/14       
            Summa på desse engiars parter                                    63 5/7     27 9/28

Denne gård har hwarcken skoug uthrymme heller muhlbete,
uthan sådant alt af andre leya och kööpa.
Fiskie för dess uthengiar Numero 5 och 6 på Ekeby egor ett
miärdeläge i åhn, som fast ringa af sig kastar, serdeles
i torra åhr.

    Effter skattläggnings Methoden kan detta ståå
    för 1 mantal och tåla fölliande Ränta
    Åkren á 5 korn                        25 : 10 : -
    17 lass skattehöö á 3/4 daler   10 : 8 : -            35 : 18 : -

Kulltorp Cronohemman 1/4 är belägit på Nyköping Slozs fredzmyhl, och jnfan-
               terie staaten på lön anslagit, bestående af vnderskrefne tillegor.

1. Öhr och sandjord            1 16/56
2. Leer och sågjord ibland    28/56
3. Tall leerjord                        8/56
4. tall leerjord                        24/56
   2 30/56 tunnlandh : åhrligt utsäde halfparten        1 15/56

5. 17 6/7 tunnland måsegången skougs hårdwald á
    1 lass aff tunnelandet                                                -         17 6/7

Detta är belägit på Bergslagen, och niuter der sammastädes
nödtorfftig skough och muhlbete på uthmarcken närmast byn
Fiskie och humblegård intet, icke heller andra lägenheter.

    Räntan effter Methoden
    Åkren á 5 korn            - : 2 : 18 : -
    7 ½ lass höö á 16 %    - : 3 : 24 . -
    Skougen                      -   -  : 10 : -
    Muhlbete                     - :  - : 4 : -    6 : 24 : -

    Mätte Anno 1692 och b... (texten dold av remsa)
    af Erich
    Agner