C10:060


(Överskrift:)
Jönåkers härad        Bershammar Sochn

Näsellkerr Cronohemman ½, är Jnfanterie Staten till löön anslagit
                och befinnes mäthningh och wederbörlig Calculation,
                att bestå af medanstående
                wilkor och lägenheeter. Nembligen
                                                                                            Åker         Eng
                                                                                            tunnland   lass
1. Lerjord med sandmylla iblandh        4 30/56
2. Samma slags jordemån                       3 6/56
3. Sand mylla med steenöör                   1 40/56
         9 20/56 tunnland. Åhrlige vtsädet                              4 38/56

4. 3 3/14 tunnland sydewald á 2 ½ lass    8 1/28
5. 14 2/7 tunnland kerr och trind starrwald á ½ lass 7 1/7
    Brunnestafiällen
6. 4 4/7 tunnland kerrwald á 2 lass, är 9 1/7 lass
    deraf har Näsellkerr halfparten
    med Lilla Marssengh, nembligen     4 4/7                                 21 13/18

Hagen 7. af biörckskoug sampt stenig doch god
    beetessmarck för 5 koor halfwa som-
    maren tills engiarna blifwa upgifne.

Detta finnes wara belägit på Tuna
Bergslag oskiffta marck och niuter der
på Marsseng häfd små tall och graan
timber skough, sampt annan små
fång och tarfwe skoug jämpte nöd
torfftigt muhlbeete på uthmarken.
Fiskie intet. Rys humblegård
till 100 stengers landh.

Räntan här på effter Skattläggnings
Methodens anledningh är
    åkren á 5 korn            9 : 15 : 3
    6 lass höö á 3 daler   4 : 16 : -
    Muhlbete                    - : 4 : -
    humblegården            - : 4 : -        15 : 11 : 3

Mätt Anno 1697 af
    Erich
    Agner

(Text på kartbilden:)
Utmarc-ken
Lilla Marseng egor
Steenbacka
Näselkerr
Marsengs egor taga wid
Lilla Marseng
Stora Marsens engh
Stoora Marseng
Kerrboda eng möter
Räfzhyttans eng
Lilla Marss-engs eng

Swenska Alnar