C10:063


56.
(Överskrift:)
Jönåkers häradh            Bergshammar Sochn

Bergshammars by {
   {A. Skattehemman 1, Egendes Nyköpings Hospital Bördz Rätten men
   {    Räntan Cavallerie anslagen, hafwer i Byamåhl    8 ½ stång
   {B. Frälsehemman ½, Salig herr Axell Johansson till Böökholm har Anno
   {    1659, bytt detta hemman ifrån Konglig Mayestät och Cronan
   {    hafwer uthi Byamåhl 3 ½ stångh.
   { C. Mellangården Jnfanterie Augments hemman ½ hafwer 2 2/3 stångh
   {D. Bregården Cavallerie Augments hemman 1, Eger 5 4/5 stångh
   {E. Klåckare Gården och Hogerstad vthjord frälsehemman 1/4 af 2 stenger
   {F. Ottingen är Capellans Boställe, hafwer enskylta egor, hemman ½.

    Denne by är belägin på Nyköpings fredzmyhl och har fölliande egor.

I. Lagom starck graan och eenjord    37 8/56
II. Samma slags jordmån                  33 48/56      
Källstugans täppa
III. Jämbn flåt graan och eenjord        1
            72 tunnlandh
Fördelningen effter tegmålet
A                       B                       C                      D                       E                       F                    
Åker        Eng   Åker        Eng   Åker        Eng   Åker        Eng   Åker        Eng   Åker        Eng
tunnland  lass   tunnland  lass   tunnland  lass   tunnland  lass   tunnland  lass    tunnland  lass
27 15/56           11 13/56           8 31/56             18 32/56            6 22/56

IV:V Skon, lagom starck och wälhäfdat åker                                                        8 21/56
VI. Lagom starck graan och eenjord
(A:) 1 30/56
VII. Samma slags jordemån                                  36/56
VIII. lyka jordemån
(A:) 52/56
IX. graan och eenjord                                                                                            7/56
X. Lagom starck graan och eenjord                     34/56                34/56

XI. 6 13/14 tunnland skönwald       á 4 lass 27 5/7
XII. 12 5/14 tunnland samma wald á 4 lass 49 3/7
XIII. 16 4/7 tunnland hårdwald       á 3 lass 49 3/7
XIV. 17 6/7 tunnland hårdwald       á 2 lass 23 5/7
XV. 26 11/14 tunnland hård och sydewald á 1 ½ lass 25 5/28
        175 21/28 las.

Fördelningen effter stångtalet
(A                      B                 C                   D                       E             F1)       
(Eng                 Eng              Eng                Eng                Eng            Eng)
(lass                 lass               lass                lass                lass              lass)
66 198/337     27 141/337    20 300/337    45 147/337    15 225/337           

Summa på tegeskifftes delar
A                                     B                                    C                   
Åker         Eng                Åker         Eng               Åker        Eng
tunnland  lass                 tunnland  lass                tunnland  lass
29 41/56   66 198/337    11 13/56   27 141/337    8 31/56   20 300/337

D                                     E                                    F                   
Åker         Eng                Åker         Eng               Åker        Eng
tunnland  lass                 tunnland  lass                tunnland  lass
19 46/56  45 147/337      7             15 225/337    8 ½            -

Åhrlige vtsäde af åkren är halfparten  
(A               B                C               D               E                F        
Åker          Åker           Åker          Åker          Åker          Åker       
tunnland    tunnland    tunnland    tunnland    tunnland    tunnland
14 48/56    5 35/56      4 15/56      9 51/56       3 ½            4 1/4                                                                                    
                                                                                                        F        
                                                                                                       Eng lass
XVI. 2 2/7 tunnland hårdwald á 4 lass        9 1/7
XVII. 1 tunnland hårdwald á 3 lass    3
XVIII. 5/7 tunnland hårdwald á 1 ½ lass    1 1/14
På Ekeby Cartha folio 
XIX. 3 tunnland hårdwald á 3 lass 3 3/5
Vteng    wed Krastad jnnehåller                    8                               24 57/70

    Hagar och Tompter till Byn
20. Stenig, doch god grääs wald, för kalfwar kommer till B
21. Samma wald, kan föda 2 kalfwar :/ lyder till               E
22. Något stenig grääswald, för 2 kalfwar                      F. D. 
23. god hårdwald, föder 4 kalfwar                                      A.
24. grääs tompt för 5 kalfwar kommer till                          F.  
25. Sydländ hårdwald kan vnderhålla 2 koor                     B.
26. Sammaledes, kan föda 4 koor                                       D.
27. lyka slags beteswald för 2 koor                                    E.
28. Jämbn betesmarck för 6 koor                                       A.

Skougen och muhlbete är på Carthan Annoterat, fiske i åhn uthi jdeleken hwar sitt
miälstånd, kan ganska ringa jmportera, emedan så många byggia nedanföre.
Humblegårder inga, föregifwes af åborne inga kunna jnrättas wed byn.
J Krasta eng på Anderbäcks Cartha i Tuna Sochn Annoterat har skattegården
tegskiffte af 7/27 lar, som är 15 8/27 lass höö, hwilken brukes till Nyköpings Hospital.  

            Mätt Anno 1692 af
            Erich
            Agnerj

(Text på kartbilden, först inom det streckade området t.v.:)
Backa
Måse
Bergshammars by häfda efter denne Linie och Nodd.
Moo och sand
Betesmarck med små graan och Tallskough
Soldat stuga
Tallskough
Annerbäck i Tuna så wida denne är Sochneskildna praetendera
dee och hänne som bolby Råågång
(Text på högra halvan:)
Tyskstugan
Ladugården
Soldatstugur
God beetes marck med små gran tall,
biörck och wyde skough
Jstad egor
Broby egor
Wäderbruns egor
Blacksta egor
Åby egor taga wid på desse sydor
Kyrckian
Bershammarsby
Ekeby egor möta

Swenska alnar
__________________________
1) Ängen som tillkommer F redovisas längre ned