C10:066


(Kartakt i två delar
C10:065 karta över skogsmarken och rubrik
C10:066 karta över inägorna och text
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad        Tuna Sochn

Söderby  Jnfanterie officerares Booställe Cronohemman    1.
Mähby1    Lands Stats hemman 1, fierdingsmans Boställe, och på dess lön
               Räntan här af indelt. Desse bägge hemman hafwa deras egor
               merendelss särskilte, som bestå af vnderskrefne willkor och lägenheter

                                                                                              Söderby             Mählby       
                                                                                              Åker        Eng    Åker      Eng
1. Jämbn flåt och starck graan och eenjordh    7 16/56        tunnland  lass    tunland  lass  
2. Medellmåttig starck graan och enjord          4 28/56
3. Jämbn flåt graanjord                                     4 44/56
4. Jämb flåt granjord sandblandat kring
    backarna                                                        10
                    26 32/56 tunnlandh
        Dett åhrlige vtsädet är halfparten                                 13 16/56 

5. 6 4/7 tunnlandh tufwig hårdwald á 1 ½ lass 12 6/7
6. 10 5/7 tunnlandh hårdwald med små biörckskog
    bewuxen á ½ lass af tunnlandet                    5 5/14                       18 3/14

Hagen 7. Merendeles afrögd, och något med små
               biörckskoug öfwerwäxt, kan föda
               6 koor.
Föregående bladh
8. En ny intagen hage på vthmarcken
    af tall och graanskough, sampt god
    beetesmarck för 14 stycken koor, af
    hwilken Mählby halfparten tillkommer.

9. Jämbn flåt, starck graan och eenjordh    2 24/56
10. Medellmåttig starck graan och eenjordh 2 48/56
11. Högländ graan och lättjord                   1 32/56
12. Jämbn flåt graan och eenjordh             3 24/56
13. Ny optagne åkrar, af graan och enjord 1 36/56
14. Lätt graan och talljordh                        3 39/56
            15 28/56 tunnlandh
        Fördelningen och årlige vtsädet                                        -        -           7 12/56

15. 3 5/7 tunnland hårdwald á 1 ½ las af tunlandet 5 4/7
16. 12 : Syde och skougswald med små ahl och granskog 6
Syltfiällen belägin         }
wed Syltetorph i Lunda }
Sochn är Annoterat        }17. 3 11/14 tunnlandh kerrwald
på Knäppinge Cartha ibidem}        á 3 lass            11 5/14                                       22 13/14      
folio                               }            
8. Halfparten i den nya hagen med
    Söderby, kan underhålla 7 koor

Desse hemman hafwa Bolbys rätt med hwar andra, uthi skough
och vthmarcken, som består af wacker tall och graan tim-
ber och annan fånghskough sampt godt muhlbeete.
Fiskie intet. Humblegårder inga jnrättade, som åborne förmantes,
forder sambligast effterkomma efter Kunglig Mayestäts aller-
nådigaste uthgångne förordning.  
   
(Text på kartbilden:)
Gärmestad och Hagerstad egor
Vtmarcken tager wid
åkermarck
Mählby
Söderby
Stoortorps, Hagebys och flere byars swy[n]wald
åkermarck
linda

Mätt Anno 1693 af
    Erich
    Agner

Swenska Alnar
__________________________________
1) Egentligen Mählby