C10:067


(Överskrift:)
Jönåkers härad    Tuna Sochn

Koppartorp Frälsehemman 1, men bytt ifrån Konglig Mayestät och Cronan af
                   Salig fru Anna Skyttes erfwingar, hwilka dett ännu jnne-
                   hafwa och possidera, bestående af fölliande wilkor och lägen-
                   genheeter, Nämbligen
                                                                                                 Åker        Eng
                                                                                                 tunnland  lass
I. Medellmåttig starck graan och ahljord         5 21/56
II. Lagom starck graan och ahljord                  1 28/56
III. Skön graan och ahljord medelmåttig diup    4
IV. Biörckjord med sand och ör kring backarna 20/56
        11 13/56 tunnland
    Åhrlige utsädet är halfparten                                                5 35/56

V. 5 tunnlandh hårdwald á 3 ½ lass af tunnlandet 17 ½
VI. 10 ½ tunnlandh hårdwald á 2 lass            21
VII. 6 1/7 tunnlandh hårdh och sydewald á 1 ½ lass 9 3/14                   47 5/7

Detta hemman är belägit på Tuna Bergslagh, hafwandes nöd-
torfftigt muhlbete, sampt wedh och fångskough på vthmarc-
ken, men timberet af Bergsbruken alldeles uthödd.

Beteshage VIII. Bestående mästedelen af berg och stenig
        marck och små kerrwalds parcker kan
        tills engiarna opgifwas föda 6 koor.

Fiskie uthi Saltsiön och Brååwyken med skötsättningar om
        sommaren och not om wintren, ligger ½ myhl
        från Byn att reesa förr än man till siöös
        kommer, och för denskuld, lyt[et] importerar.
Ny humblegårdh Kan inrättas till 100 stengers landh.
        Räntan här á effter Methoden
        Åkren á 6 korn                   14 : 7 : 15
        17 7/8 lass höö af engen     13 : 5 : -
        Muhlbete                              -  : 11 : -
        Fyskie                                   1 :  -  : -
        Humblegården                      -  : 4 : -         30 : 8 : 15


Grytberga Cronohemman ½ förmedlat 1/4, jndelt
        Landts staten, och haar fölliandhe lägenheeter
1. Starck graan och eenjordh          2 12/56
2. Jämbn flåt graan och eenjord     1 28/56
         3 40/56 tunnland Åhrlige vtsädet                            1 48/56
3. 4 11/22 tunnland hårdwald á 2 lass 9 22/28
Hwar annan stång med Vtterwyk}
} 4. 1 9/14 tunnland kerrwald á 2 lass 1 9/14 
5. 1 4/7 tunnlandh kerrwald á 2 lass      3 1/7                                 15 3/7

Hage 6. Afrögd stenig marck, kan underhålla 3 koor.

Detta hemman är äfwän belägit på Tuna Bergslag och allmen-
    ningh, och har nödtorfftig fång och wedskog
    sampt godt muhlbeete.
Belägit intet långt fråån Saltsiöön och således med not och nätian-   
    de sampt skööt sattning, godt fyskie.
Humblegårdh jngen, ey heller lägenheet att läggia.
    Räntan effter skattläggnnings Methoden.
    Åkren á 6 korn        2 : 22 : 11
    6 lass höö af eng     4 : 16 : -
    Skoug                      - : 15 : -
    Beete                       - : 4 : -        8: 25 : 11 Sölfwermynt  

(Text på kartbilden i mitten, den övre:)
Utmarcken
God betesmarck och små kerr-walds parckar
Berg och stenig marck
Tallskoug
Slätt kerr
Hertig hags intagor

Smedstorps jntagor
Tompta egor
Koppargrufwa ödelagd
Små biörck skough
Koppargrufwa
Koppartorp
Kappel
Kleenby egor taga wid

(Nedre kartbilden:)
Vtmarcken går här runtom kring
Vtterwyks eng möter
Grytberga
Vtmarcken kring

Mätt Anno 1692 och
1693 af Erich
            Agner

Scala Vlnarum

(Text t.h.:)
Smedztorp hemman 1/4 Sahlig fru Anna Gyllenstierna till
                Edeby ifrån Konglig Mayestät och Cronan den 31 july
                Anno 1577, sig tillbytt, bestående af vnderskrefne
                egor och lägenheeter, nembligen
                                                                                            Aker         Eng
1. Jämbnflåt starck biörck, granjord        2                        tunnland   lass
2. Sammaledes                                        2 8/56
3. Öhrjord och sandmylla                       2/56
         4 10/56 tunnland men årligen                                   2 5/56

4. 3 3/7 tunnelandh hårdwall med biörkskoug 3 3/7
5. 7 5/14 tunnlandh måsegången hårdwall      7 5/14                      10 11/14

Hagen 6. Af berg och steenmarck med graan och
               tallskoug, kan föda 3 koor
Ähr belägit på Tunna Bergslags allmenning, hafwer
nödtorfftig skoug och godt muhlbeete.
Fiskie i Saltsiön och Brååwyken 1/4 myl från Byn med
noot och sköötsattningar winter och sommar.
Humblegård 30 stängers landt.

    Räntan effter skattläggnings Methoden
1/8 Mantal } Åkren a 5 korn             4 : 9 : - 
                   } 3 lass höö á 3/4 daler   2 : 8 : -        6 : 17 : -     Sölfwermynt
                                       
        Mätt 1694
        af Erich Agner 

(Text högra kartbilden:)
Löfdalens hegnar
Vtmarcken möter
Hultz egor
Stenig marck med små biörkskoug
Små biörkskoug
Stenig marck med små biörckskough
lindor
Sanck marck
Lindor
Tomptas Egor
Smedztorp