C10:068


(Överskrift:)
Jönåkers härad    Tuna Sochn

Skyrshyttan Cronohemman ½, opgifwit Konglig Mayestät och Cronan för oköpte
                    Räntor af Salig Lnanshöfdingen herr Henrich Falkenbergh, med
                    fölliande lägenheeter, sampt Räntan effter Methoden.

                                                                                                Åker        Eng
    I. Leerblandat tall och biörckjord    4 14/56                       tunnland  lass
    II. Ahl biörck och talljord                2 20/56
                6 34/56 tunnland
        Hwaraf årlige vtsädet och bruket är                                 3 17/56

    III. 2 2/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass       2 2/7
Dammen IV. 8 tunnlandh kerrwald á 2 lass  16
    V. 5 5/7 måsegången hårdwald á 1/4 las   1 3/7
    VI. 11 tunnlandh kerrwald á ½ lass          5 ½                                   25 3/14

Hagen VII. Af små biörckskoug och hårdwald, beetes
                   marck för 6 koor halfwa sommaren
gårdstomten VIII. Bstår af stenig marck och hårdwald
                    kan underhålla 1 koo.
Kalftompten IX. af godh hårdwalds marck, kan föda 2
                    kalfwar.

    Detta hemman är belägit på Tuna Bergslags
    oskiffta marck, och hafwer uthi sine hagnar
    god fångskoug och mulbeete, men vt-
    marcken här omkring med kolande till
    Näfweqwarns Järnbruuk mästedelen
    uthödd, så att ringa skoug nu der på
    är till finnande, men skönt boskaps beete.

Fiskie            } finnes jntet
Humblegård }
                                     
    Räntan på föreskrefne lägenheeter effter
    skattläggnings förslaget.
                     {Åkren beräcknas á 6 korn    8 : 11 : 14
1/4 Mantahl {9 1/4 lass eng                        4 : 20 -
                     {Muhlbeete                             - : 6 : -            13 : 5 : 14

Lappetorp Cronohemman ½ Annoteres wara Anno 1557,
                af Salig fru Anna Gyllenstierna vthbytt,
                och ännu höra vnder Edebyy, består af
                vnderskrefne lägenheeter och vthrymme
1. Starck graan och öhrjordh                                                            3 16/56
2. Sydländh graan och enjord med öhr kring backa                         3 14/56
Hålstorp 1/3      }  {3. 6 5/7 tunnlandh hårdwald á 2 lass 13 5/7
Hwarpsätter 1/3}  {4. 5 tunnlandh tufwig hårdwald á 1 lass  5
Lappetorp 1/3   }  
                              18 3/7 Lappetorpss 1/3 del    6 1/7 lass
5. 1 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass             2 11/14 lass
6. 2 2/7 tunnlandh hårdhwald á 2 lass               4 4/7
7. 9 5/7 tunnlandh sältingswald á 2 ½ lass        24 2/7
8. 5 3/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass                 2 5/7
9. 3 3/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass                 3 3/7                                  43 13/14

Hage 10. af tall och graanskough, sampt små ahlskoug droar, för 4 koor

    Är belägit på Tuna Bersslagh. Godt fiskie i Saltsiön.
    Räntan effter Methoden
    Åkren á 6 korn                      8 : 8 : 16
    18 ½ lass eng á 3/4 daler    13 : 28 : -
    Fiske                                    1 : - : -            23 : 4 : 16

    Mätt Anno 1692
    af Erich
    Agner

(Text till vänstra kartbilden, Skyrhyttan:)
Vtmarcken stöter på desse sydor här in till
Vtmarc-ken möter
afrögd steenbacka
Gran och biörckskog
God betesmarck
Jogershyttans egor
Skyrhyttan
Biörckskoug och god betesmarck

Scala Vlnarum

Vtmarcken tager här emot
Vtmarc-ken

(Text högra kartbilden, Lappetorp:)
Skoug och vtmarc-ken tager här wid
Martzwiken
Saltsiön
Lappetorp
Sancte Nicolay Sochn