C10:069


(På detta uppslag finns både Swahlstad och Staffanstorp
redovisade. På C10:070 ses bara Swahlstad
och på
C10:071 ses Staffanstorp. Kartbilder och texter är desamma
som här
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad        Tuna Sochn

Swahlstad    {A. Cronohemman 1, förmedlat deraf 1/4, altså 3/4.
                    {B. Cronohemman 1, sammaledes förmedlat och nu 3/4.
                    Räntan här af är jndelt Öfwersten af Jnfanteriet, och bestå
                    af vnderskrefne lägenheeter
                                                                                                  A.                      B.                
                                                                                                Åker        Eng    Åker        Eng
    I. Högländ starck graan och eenjord           17                    tunnland  lass    tunnland  lass
    II. Jämbn flåt starck graan och eenjord      15 16/56
    III. Högländ starck graan och eenjord        8
            40 16/56 tunnlandh. Fördeles                                     20 8/56            20 8 /56
         Åhrlige brukat är halfparten nämbligen                        10 4 /56           10 4/56

    IV. 17 3/7 tufwig och mager hårdwald á 1 lass 17 3/7
    V. 8 3/7 tunnlandh tufwig hårdwald á 1 lass     8 3/7
    VI. 7 1/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ las           10 5/7
                    36 4/7 tunnlandh. Fördelas                                              18 2/7                18 2/7

Denne fiäll ligger wedh  }    {VII. 1 5/7 tunnlandh
Knäppinge i Lunda Sochn}  {     kerrwald á 3 lass                             5 1/7
och fins folio                    }   {VIII. 1 ½ tunnlandh 
                                                        kerrwald á 3 las                                                        4 ½

Hage IX. Af små eenskougs hårdwald, kan halfwa
               sommaren försöria 2 koor, kommer begge till.

Skougen hwilken på den ena sydan stöter till Jstadh Berss
Hammar Sochn, och på den andra till Jogersta egor, wiste
åborne ingen rågång på att uthwisa, uthan dem till
sades, när Jogerstad afmätes, wära tillstädes, dessförinnan dee
sig om rågången kunna låta jnformera. Hafwandes nödtorfftig
tarfweskoug till wedh gärdsell och stöör, sampt mulbete.
Fiskie i åhn till 4 mierdställen, som fast ringa jmportera.
Humblegård till hwardera 100 stengers landh.

(Text på Swahlstad karta:)
Anderbäcks egor
Jogerstad egor
Jstad egor
Swahlstad
Vtmarcken

Scala Ulnarum

(Text på högra delen:)
Staffanstorp Cronohemman ½, är Landz staten anslagit, och har
vnderstående by egor. Nembligen
                                                                                Åker        Eng
I. Jämbn flåth och starck leerjord        4 28/56
II. Lagom starck biörckleerjordh            24/56
III. Högländt biörcklerjordh                3 48/56
        8 44/56 tunnlandh. Åhrlige vtsäde                 4 22 /56

IV. 32 2/7 tunland mager hårdwald med små wyde
    sampt biörckskough, á 5/8 lass af tunlandet                      20 5/28

    Ähr afgiärda på sätegardens Berga egor,
    hwars vthmarck till dess engiar hagar och
    torp störstedelen ähr intagen, så att här
    till fast ringa uthrymme både till
    skoug och muhl beete kan finnas på by
    egorne, men på allmenningen är fuller
    muhlbete, dyt åbon äfwänwähl kommer,
    men åter ingen skoug emedan den ge-
    nom kolande till Bergsbruken är uth-
    ödder.
    Fiskie och humblegård intet.

    Räntan effter Skattläggnings Methoden.
        Åkren á 5 ½ korn                9 : 31 : 21
        5 5/8 lass höö á 3/4 daler    4 : 7 : -        14 : 6 . 21.
           
    Mätt Anno 1693 af
                        Erich
                        Agnerj

(Text på högra kartbilden:)
Bäcketorps hägnar
Lasätters engiar på Åkelsta egor möta
linda
Lundha Sochn
linda
Staffanstorp
Säteryet Bergas Torpens Hagstugan och Grindstugans jntagor
Steenbacka
Graan och biörckskoug
Steenbacka
Beetesmarck
Graan och wydeskough