C10:072


(Kartakt i två delar:
C10:072 text
C10:073 kartbild
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Anderbäck {A. Cronohemman 1, herr Ränttemestaren Jacob Sneckenbergh
                   {    jnnehafwer detta som förpantningh, på behagelig tydh.
                   {B. Cronohemman 1, förmedlat till halft, och räntan
                          Rusthållet Hageby anslagit till Augment, desse
                          ähre af vnderskrefne lägenheeter och willkor beståendhe

                                                                                            A                       B                    
                                                                                           Åker        Eng   Åker        Engh
I. Högländ och starck graan och eenjordh 4 16/56             tunnland  las     tunnland  las
II. lyka slags jordemån                              12
III. Högländ och starck graan och eenjord 20 48/56
            37 8/56 tunnlandh
    Fördelningen halfparten till hwardera                            13 32/56          13 32/56
IV. graan och eenjord                                                               20/56
V. Samma slags jordemåån                                                                              3/56                 
        Summa på hwardera gårdens andehl                          13 52/56         13 35/56
        Årlige vtsädet är halfparten                                         6 54/56           6 20/112   94/1121

3. 11 3/7 tunnlandh hardwald medh små biörckskough
    berächnandes af tunnelandet 3/4 lass     8 4/7
4. 10 tunnlandh tufwig och mager hårdwald á 2 lass 20
Denne fiäll ligger} 5. 1 1/7 tunnlandh hårdwald
i Tuna byys engh }    á 2 lass 2 2/7
                    {Krasta 14 stänger          }   {6. 18 tunnlandh tufwig hårdwald á á 1 lass 18 lass
Krasta engh {Anderbäck a. 2 stänger }   {7. 6 2/7 tunnlandh kerrwald á 1 lass 6 2/7 las
                    {Anderbäck b. 2 stänger }   { 8. 13 11/14 tunnlandh kerrwald á 2 ½ 34 13/28
                    {Ottinge j Bersshammar 2 stänger }
                    {Skattegården i Bersshammar 7 stänger }
                                                                                            59 lass
    Fördelningen effter stångtalet
    Krastadh böör                           30 16/27 lass
    Anderbäck tillhoopa                                      8 20/27
    Ottinge i Bersshammar sochn 4 11/27
    Skattegården ibidem                15 8/27

    Summa på Annerbäcks eng        39 16/27 lass
    Fördelningen deraf till hwardera ½ parten                    -        19 43/54        -        19 43/54

Hagen Numero 9 af stenig marck med små graan och tall-
            skoug, kan halfwa sommaren vnderhålla
            6 koor, kommer begge gårdarna till.

Desse hemman äre bolby, innom sin egen staaf redd och råå
gång, hwilken till en dehl med Bersshammars by i Bers-
hammar sochn är twistig, som Cartan folio vtwysar. 
Beståendes uthmarcken af mästedelen moo marck och
vng tallskough, hwar af byn /till/ wedh, gerdzell och stör sampt
muhlbeete kan som knappast sig betiena.
Fiskie och humblegardar här till finnes intet.
    10. Kalftompt för 2 kalfwar kommer A. till
    11. Kan föda 2 kalfwar lyda till         B.   
    12. 5 tunnland hårdwald á 1 lass                                      -        2 ½               -        2 ½       
                        Summa på hwardera gårdens egor         6 54/56  22 6/54    6 91/112  22 6/54

(Kartbild och text till kartbilden, se C10:073

_____________________________
1) Felräkning av siffran i Åker-kolumnen och rättat
    med
94/112