C10:074


(Överskrift:)
Jönåkers härad

Braakerr Cronohemman 1/8, hwars ränta Öfwersten af Jnfanteriet är
               jndelt och anslagen, beståendes af effterskrefne lägenheeter

                                                                                                             Åker       Eng
 I. Medellmåttig starck biörck och talljordh    2 22/56                        tunnland  las
II. Samma jordemån, högländ, med ör kring backarna 2 14/56
III. Sänckländh och starck biörcklera, ny opgordh 32/56
         5 12/56 tunnlandh, hwar af halfparten årligen                           2 34/56

    Storengen
4. 8 3/14 tunnlandh nyrögd kerrwald á 1 ½ las af tunlandet 12 9/28
5. 2 5/7 tunnlandh hårdwald á 2 las                                        5 3/7
6. 5 3/14 tunnlandt kerr och små trind starrwald á 1 ½ las    7 23/28
    Braakengen
7. 12 ½ tunnlandh slät kerrwald á ½ lass        6 1/14
    Eskwyken
8. Af Salig Herr Cammar Rådet Drakehielm op-
    rögdt, och brukat under Vsskähla 17 tunnlandh
    skougs hårdtwald á ½ lass 8 ½ lass                                                                  31 9/14

Hagen 9. Af starck leerjordh med små een sampt tall
               och någon biörckeskog, kan föda 6 koor.

Ähr belägit på Crono Allmenningen Kohlmarden, hwilken till skougen
medh kolande är merendeles uthuggin, till kohlande, men derå gott beet.
Fyskie och humblegård fins intet. Detta hemman kan effter skougs ordningen
förhöyas till 1/4 hemman, och fölliande ränta.
            Åkren á 5 korn              5 : 8 : 23
            23 lass höö af engen     6 : 16 : -
            Beete                             - :  8  : -         12 : - : 23

(Text på kartbilden:)
Jogerstad vthmarck och jnta-gor möta här
Fugell-hyttans egor
Biörck skough
Steenbacke
graanskougsbacke
Biörckskougsbacke
Skyrs-hyttas egor
Dywald med wyde skough
Braakerr
Linda
Allmen-ningens vtmarck
Kerrwald med ahl biörck och wydeskoug
Kerrwald med ahl och wyde skough
Wysätter[s] egor
Jogerstorps egor

alnar

Mätt 1694 aff
Erich
Agnerj