C10:076


(Kartakt i tre delar:
C10:075 kartbild skogen
C10:076 Text

C10:077 karta över inägorna)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

              A. Jnfanterie officerares Booställe, Cronohemman 1 förmedlat i alt till ½
Törstad  B. Jnfanteries tilldelningshemman förmedlat sammaledes till                ½
              C. Augment på Rusthållet Skeplinge, sammalunda förmedlat till           ½
                  Men bördz rätten här af donerat Rusthållaren, som dett åbor.
                  Desse 3 hemman liggia i tegskiffte med hwarandra af lyka stångetahl

                                                                               A                     B                      C                                    
                                                                              Åker       Eng   Åker      Eng    Åker       Eng
I. Starck graan och een leerjord 20 28/56             tunnland  las   tunnland  las     tunnland  las                                               
II. Samma slags jordemåån        19
        39 28/56 tunnland fördeles således               13 9/56            13 9/56            13 9/56
        Åhrlige vtsädet är halfparten                         6 45/112          6 45/112          6 45/112

Österengen
{III. 3 1/4 tunnland skönwald á 3 ½ las 7 1/4
{IV. 5 13/14 tunnlandh sältings och starrwald
{                                              2 las       11 6/7
{V. 5 1/14 Sältingswald á lass               5 1/14
Rååsengen
VI. 5 5/7 tunnlandh hårdwald á 1 ½ lass 8 2/7
Brud Engen
VII. 10 1/7 tunnlandh syde och hårdwald
                                            á 1 lass    10 1/7
Håsbols Engen
{XIII. 2 1/14 tunnlandh hårdwald á ½ las 1 1/28
{XII. 6 ½ tunnlandh kerrwald á 2 lass      13
{XI. 4 1/7tunnlandh hårdwald á 3/4 las    3 3/28
                59 3/4 lass. Fördelas                                   -     19 11/12     -    19 11/12      -    19 11/12
X. Hårdwald kan vnderhålla 1 kalf, till A.
IX. Samma slags beete för 1 kalff kommer till B.
VIII. Lyka wald lyder till                        C.

    Denne tillyka med Walla och Skepplinge
    hafwa oskifftade skougs egor, och lära alla
    ega Bolbys rätten hwar effter sin propor-
    tion; Vtmarcken hwilken består af nöd-
    torfftig gårdfång, wed och löfskoug, men
    intet timber, mulbete på vtmarcken
    äfwenwähl nödtorfftigt. Fiskie i åån
    lytet om wåren när jden stiger, elliest
    intet. Besee Carthan, föregående blad.

A. har humblegård 150 stengers landt
B. Jngen, men lägenheet att inrätta.
C. Humblegård 200 stengers landh.

Räntan effter skattläggnings Methoden
för hwartthera hemmanet, som föllier.
    Åkren á 6 korn            16 : 5 : 9
    4 lass höö                      4 : - :  -
    Skougen                        1 : 16 : -
    Mulbete                         - : 2 : -
    Humblegården              - : 4 : -        21 : 27 : 9

   Mätt Anno 1691, aff
        Erich
        Agner